Wommels.nl

 1. Jeugd Boskrânne kampioen

  Zondag 28 Mei 2017

  image1

  Kampioenen!!! Ook de laatste ronde werd gewonnen door team groen van Tennisvereniging Boskrânne Thijs de Boer, Tom Koopman, Pieter Bouma en Luuk Meijer lieten slechts een puntje over aan de thuisploeg van Tennisvereniging St.Jacob, 1-5! Na 2x 4-2 en 2x 6-0 overwinningen nu de derde 5-1 winst en dus zeer overtuigend kampioen. Alle 14 dubbelpartijen gewonnen en 21 van de 28 enkelpartijen, wat in teamprestatie.

   

 2. Presentatiemarkt OBS De Opslach

  Zondag 28 Mei 2017

  presentatie

  Dinsdag 30 mei a.s. is er van 17:00-18:00 uur een Presentatiemarkt op De Opslach. De afgelopen weken zijn de kinderen tijdens Greidhoeke goes Onderwijs bezig geweest met onderzoek over de leefwereld van de grutto. Van een bezoek aan Skrok en Murk Nijdam tot een gastles van Wommelser Fûgelwachter Teade de Boer. Hoewel het onderzoeken al een mooi proces was, willen de kinderen graag hun resultaten laten zien, die minstens zo bijzonder zijn.

  >>> Meer
 3. Jumbo open tijdens Jaarmarkt

  Zaterdag 27 Mei 2017
  Jaarmarkt

  Morgen, tijdens de Jaarmarkt, is de Jumbo open van 12.00-17.00 uur.

 4. Fûgelwacht Wommels by 5 km kuiertocht

  Zaterdag 27 Mei 2017

  skries

  De Fûgelwacht Wommels foeget wat ta oan de 5 km kuiertocht fan Kom Nei Wommels. Foar basisskoallebern dy't meidogge is der in lytse priisfraach en by de Littenserbuorren sille guon fan de Fûgelwacht de bern wat mear oer greidefûgels fertelle. De Skries fan Murk Nijdam komt by de Nij Kromme te stean en de ljip fan de BFVW (Wiuwert) komt by Reitsma yn it lân te lizzen.

 5. Moarn Kom Nei Wommels

  Zaterdag 27 Mei 2017

  knwopbou

  De tariedings bin al yn folle gang foar de jiermerke en kuiertocht fan Kom Nei Wommels moarn. Sa'n 70 kramen, in lytse rommelmerke, kofferbakferkeap, demonstraasjes fan Brânwacht Wommels en Dance Explosion, de Terp is moarn fol bedriuwigens. Foar de kuiertocht bin al mear ynskriuwingen as ferliene jier. De Terp en lytse Terp sille aardich fol komme te stean. Kom Nei Wommels is ek op facebook.

 6. Wommels wint D’ Alde Wite partij

  Vrijdag 26 Mei 2017

  partuurwommels

  Anna Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum hawwe juster de heech yn oansjen steande D'Alde Wite Partij yn Dronryp wûn. Yn de finale fersloegen se it favoryte partoer fan Huizum mei 5-4 6-4. Hjir in ferslach fan dizze partij en hjir in video derfan. 

  >>> Meer
 7. Oplaadpunt elektrische fietsen bij It Tsiispakhûs

  Vrijdag 26 Mei 2017

  fietsoplaadpunt

  Met financiële hulp van de FKWWI en de gemeente Littenseradiel is Wommels een openbaar oplaadpunt voor elektrische fietsen rijker. Aan de buitenmuur van museum It Tsiispakhús op it Ald Hiem is een tweetal contactdozen gemonteerd waarmee vier  elektische fietsen kunnen worden opgeladen. Het opladen is gratis en kan tijdens de openingsuren van het museum. Met deze service is Wommels aantrekkelijker geworden voor recreanten en toeristen op de fiets.

  >>> Meer
 8. Loopgroep Wommels op 'e foto

  Vrijdag 26 Mei 2017

  IMGP1622

  Loopgroep Wommels hat Henk Bootsma frege in pear foto's te meitsjen fan de trening dy't sy wykliks dogge. By >>>Meer in pear en noch mear yn dit facebookberjocht. By de ringroep kin je in pear kear frijbliuwend meitrene om te sjen at it wat foar je is. Foar de Triathlon Wommels kin je oant en mei begjin septimber hielendal fergees meitrene. 

  >>> Meer
 9. It lêste lekkers fan Littenseradiel

  Dinsdag 23 Mei 2017

  2017-05-2320Foto20Alvêstedekuiertocht202017

  It kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan Littenseradiel traktearren op tiisdei 23 maaie de Alvestêdekuierders foar de lêste kear op in lekker stik koeke. Sy dienen dit neffens tradysje yn Weidum. De rûte lans de Fryske alve stêden wurdt yn fiif dagen rûn, wêrfan op de earste dei de 49,5 kilometer fan Ljouwert nei Sleat op it programma steane. Nei Ljouwert is Littenseradiel de earste gemeente dêr't de Alvestêdekuierders trochhinne komme.

  >>> Meer
 10. Veel gewonnen tegeltjes tijdens Tegeltjestoernooi

  Maandag 22 Mei 2017

  sportschoolakkermans

  Tijdens het tegeltjestoernooi in Wommels zijn er 28 tegeltjes gewonnen. 10 gele tegels waren er voor: Jouwert Bouma (Easterein), Melle de jong (Winsum), Ids Schaap (bozum), Age Oane de Vries (Sneek), Justin Deelstra (Sneek), Frank Goemaat (Witmarsum), Thymen santema (Easterein), Nico Arends (Sneek), Hessel de Graaf (Sneek), Niels Bonnema (Wommels), de 9 oranje tegel voor: Sybren v.d.Zwaag (Mantgum), Jesper Koornstra (Harlingen), May de Boer (Harlingen), Auke Alkema (Sexbierum), Olaf v.d.Heide (Witmarsum),Friso de Graaf (Sneek), Teije Kingma en Jouke Kingma, Boudewijn Funke (Workum).

  >>> Meer