Wommels.nl

 1. Ferhaal út Diggelfjoer nominearre foar Bêste Fryske Doarpssjoernalistyk

  Donderdag 16 November 2017

  diggelfjoerferhaal

  It ferhaal 'Hy hat my wer takomst jûn' fan Marije Postmus yn de Diggelfjoer fan april fan dit jier (side 13) oer de nierdonaasje fan Evert Tanja oan Bertus Bootsma makket kâns de bêste Frysktalige bydrage oan de doarpssjoernalistyk yn Littenseradiel te wurden. Tegearre mei twa ferhalen út de Rûnkranter fan Weidum is it ferhaal fan Marije hjirfoar nominearre. De prizen sil bekend makke en útrykt wurde troch boargemaster Liemburg op freed 8 desimber yn De Helling yn Winsum.

 2. Mantelzorg

  Woensdag 15 November 2017

  Afgelopen zaterdagmiddag 11 november was er in It Trochpaad in Wommels een middag voor mantelzorgers. De Gemeente Littenseradiel organiseerde deze middag om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Wilt u ook uw mantelzorger in het zonnetje zetten? Littenseradiel wil als een kleine blijk van waardering ‘skouderklopkes’ uitdelen aan deze mantelzorgers. Daarom vraagt de gemeente degenen die mantelzorg krijgen om zijn/haar mantelzorger voor dit ‘skouderklopke’ aan te melden. Aanmelden kan tot 1 december door middel van het formulier op de site van de gemeente.

 3. Beste roggebrea fan Nederlân fan Bakkerij Posthuma

  Donderdag 9 November 2017

  posthumabrea

  De bakkers fan Echte Bakker Posthuma binne juster beneamd ta  beste roggebreabakkers fan Nederlân.Op de vakwedstriiden dy't yn Drachten organisearre wiene kamen se mei in geweldige wurdering fan gemiddeld een 9 as winnaars ut de bus. De bakkerij is tige grutsk op har breabakteam dat in earlik en sûn produkt fan Fryske grûn makket.

 4. OVWE stemt voor Ondernemersfonds

  Donderdag 9 November 2017

  thumb logoovwe

  Op de ledenvergadering van de OVWE heeft gisteravond een 2/3 meerderheid voor het ondernemersfonds gestemd. Het fonds kan voor Wommels en Easterein per jaar zo'n € 21.000,- opleveren hetgeen de vereniging wil besteden aan activiteiten die een gemeenschappelijk doel hebben voor ondernemers en de dorpen.

 5. Ontbijt bij de burgemeester

  Woensdag 8 November 2017

  ontbijt

  Een gezond ontbijt is de beste start van de dag. In de week van het Nationaal Schoolontbijt wordt er daarom aandacht voor gevraagd. De kinderen van groep 3 mochten gisteren ontbijten op het gemeentehuis bij de burgemeester. Op de facebookpagina van de school foto's van deze ochtend. Tijdens het ontbijt mochten de kinderen vragen stellen aan de burgemeester. 

 6. Aan de slag met de 3D pen

  Woensdag 8 November 2017

  Poster 3D_pen_Wommels

  Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen as. vrijdag in de bibliotheek aan de slag met de 3D pen. Met een 3D pen kan echt alles gemaakt worden, van woorden tot hele kunstwerken. Dit in tegenstelling tot een 3D printer die een voorgeprogrammeerd product maakt. Het schrijven gebeurt met gesmolten plastic. Het is leuk om te doen en wie wat oefent kan hele aardige resultaten behalen. Klik op de foto links voor meer informatie.

 7. Wommelsers op de Berenloop

  Maandag 6 November 2017

  berenloop01

  Juster wie de Berenloop op Skylge. In Wommels wurd best folle draafd en der diene dan ek in stikmannich út ús doarp mei, fral oan de heale marathon. Tsjeard Hofstra die de hiele fansels. Immy Auck kersbergen einige as twadde by de froulju. Hjir alle tiden fan ús doarpsgenoaten.

 8. Pastorie krijgt naam It Bynt

  Maandag 6 November 2017

  herfstfair

  Zaterdag was de gezellige en druk bezochte herfstfair in de voormalige pastorie met een kunstveiling in de kerk. De pastorie zal voortaan It Bynt heten. Er zullen diverse activiteiten georganiseerd worden, onder andere komt er een repaircafé waar je met kapotte spullen heen kunt. De dag heeft maar liefst ruim € 4500,- opgeleverd. It Bynt heeft een facebookpagina; van zaterdag staan daar wat foto's van Fred Cartens op.

 9. Huldiging Wommelser PC Helden

  Maandag 6 November 2017

  DSC 7066

  Sneon 25 oktober wurden de wommelser keatsers dy't fan 't jier sa goed presteard hawwe op de PC yn de keatskantine huldige. Sjanet Wijnia wûn de Froulju's PC en waard keninginne, Anna Brecht Bruinsma waard dêr tredde en beide froulju wûnen mei Martzen Deinum ek noch de Jong Fammen Partij. Jacob Klaas Haitsma waard twadde op de PC . Henk Bootsma hat wat foto's makke.

 10. Yntocht Sinteklaas 25 novimber

  Zaterdag 4 November 2017

  yntocht2017

  Sneon 25 novimber sil Sinteklaas mei syn Pieten om healve twaen yn Wommels oankomme. Dizze kear op de Lytse Terp. Dêr kinne de bern oant en mei groep 4 fan de basisskoalle him ferwolkomje en dêrnei mei him efter de muzyk nei It Trochpaad rinne.