Wommels.nl

 1. CoderDojo en Legpuzzelruilbeurs in de Bieb

  Maandag 27 November 2017

  Poster Ruilbeurs_Legpuzzels_2017_resize

  Vrijdagmiddag 8 december CoderDojo en woensdagmiddag 13 december Legpuzzelruilbeurs in de bibliotheek. CoderDojo is programmeren voor jeugd tussen 7 en 17 jaar. Het leert jongeren logisch en gestructureerd denken en begrijpen hoe technologie werkt. Naast het leren programmeren ontmoeten de kinderen ook andere kinderen met dezelfde interesse. Onderling leren ze van elkaar en maken ze nieuwe dingen. Aanmelden is verplicht maar meedoen is gratis. Graag met deze link. Op de Legpuzzelbeurs kun je tussen 16.00 en 17.30 uur puzzels ruilen met andere legpuzzelfanaten. Ook kinderpuzzels mogen geruild worden. Dus krijg je van de Sint een legpuzzel en heb je hem voor de 13de klaar? Kom hem dan ruilen.

  >>> Meer
 2. Slachterin fan juster

  Zondag 26 November 2017

  DSC 8957

  Juster wie ek de Slachterin. De waarsomstandichheden wiene goed en Ultsje wiersma en Wietse Jonker hiene it mei harren frijwilligers goed foar mekoar. Der diene rom 250 hurdrinners mei. Jan Kooistra, dy't by start en finish ek speaker waar, hat in ferslach op svfriesland.nl stean en dêr stean de útslaggen ek. It is efkes sykjen om de (âld-) Wommelsers, mar se hawwe wer prima presteard. Henk Bootsma hat wat foto's makke, lykas Tjeerd de Jong en Suzan Riedstra.

  >>> Meer
 3. Sinteklaas oankommen yn Wommels

  Zondag 26 November 2017

  DSC 9030

  Juster is Sinteklaas oankommen yn Wommels. Hy kaam mei de bus en stapte op de Lytse Terp út. In protte bern en, foar de lêste kear, boargemaster Liemburg, ferwolkomden de Sint. En syn Pyten fansels. Dêrnei gongen Sint en de Pyten nei It Trochpaad. Sinteklaas stuts ek efkes by Nij Stapert oan, de minsken dêr fûnen it prachtich. Henk Bootsma hat wat foto's makke fan de yntocht.

  >>> Meer
 4. Jorrit Stenekes wint Foardrachtsjûn Littenseradiel

  Zaterdag 25 November 2017

  jorrit3

  Jorrit Stenekes hat juster de earste priis wûn op de Foardrachtsjûn Littenseradiel yn Winsum. Hy droech it gedicht 'Myn earste snoek' foar. Lês mear op de facebookpagina fan De Opslach, de skoalle wêr't Jorrit op sit.

 5. C14 tour by SDS

  Vrijdag 24 November 2017

  c14tour

  Hjoed in nijsgjirrige workshop by SDS foar trainers, lieders, bestjoerders, koördinatoren en oare belangstellenden fan SDS sels en foar deselden fan oare ferienings út de regio. Cruyff Foundation ferspreidt de visie fan Johan Cruijff. De workshop is der om de minsken ta te rieden op de wedstriidfoarmen by de jongste jeugd dy't mei yngong fan oankommend seizoen ynfoerd wurde sille. Lês hjir mear dêr oer. Hjirnêst hat SDS de trainersapp VTON foar de jeugd. SDS is it der ek mei iens dat der by de jongste jeugd gjin útslaggen mear byhâlden wurde, sjoch hjir.

 6. Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen SWF

  Donderdag 23 November 2017

  thumb logoswf

  Gister waren de gemeenteraadsverkiezingen in SúdWest Fryslân, onze nieuwe gemeente vanaf 1 januari 2018. Het opkomstpercentage in SWF was 45%. De voorlopige uitslag is hier na te lezen. Morgen volgt de definitieve. De kans is groot dat er 2 Wommelsers in de gemeenteraad van SWF komen. Ultsje Wiersma stond op plaats 8 van de kandidatenlijst van het CDA, dat op 11 zetels kwam en Habtamu de Hoop op plaats 6 bij de PvdA, die er ook 6 haalde. Op facebook staat een leuk verkiezingsfilmpje van Habtamu.

 7. Vandaag gemeenteraadsverkiezingen

  Woensdag 22 November 2017

  schapen

  Per 2018 zal Littenseradiel niet meer bestaan, de gemeente wordt opgeheven en opgedeeld in drie grotere gemeenten, Súdwest Fryslân, Leeuwarden en De Waadhoeke. Wommels komt bij SWF. In de NRC een uitgebreid artikel over het einde van Littenseradiel, waarin burgemeester Liemburg nog eens ingaat op het waarom van de herindeling. Op de website van de gemeente meer informatie over de verkiezingen. De stembureaus in Wommels zijn in Nij Stapert en It Dielshûs.

 8. Kommende sneon Slachterin

  Zondag 19 November 2017

  slachterin

  Kommende sneon 25 novimber om 11.00 oere de Slachterin. Organisearre troch Ultsje Wiersma en Wietse Jonker mei in stikmannich frijwilligers en yn gearwurking mei SV. Friesland. Ofstannen 5, 10 en 21.1 km. Ynskriuwe yn It Dielshûs en dêr is ek de finish. Start is op de Freuleleane. Elkenien dy't hurdrinne kin, kin mei dwaan, men hoecht net lid te wêzen fan in klup as sportbûn.

 9. Brandweer Wommels rukt uit naar de Opslach

  Zaterdag 18 November 2017

  Brand1

  Drie weken lang hebben de kinderen van groep 1 en 2 van OBS De OPslach er naar uitgekeken: de vrijwillige brandweer van Wommels op school! De brandweermannen ‘Dijkstra en Jellema’ rukten vrijdagochtend uit naar de Opslach. Kinderen konden hen alles vragen. De brandweermanpakken, -helmen en -maskers hebben de kinderen gepast en gevoeld hoe warm die pakken zijn.

  >>> Meer
 10. Lytse Terp frij hâlde

  Zaterdag 18 November 2017

  yntocht2017

  Takom wike sneon komt Sinteklaas oan yn Wommels. Hy en syn Pyten kinne ferwolkomme wurde op de Lytse Terp. De organisaasje freget ús de Lytse Terp fanôf freedtejûn 20.00 oere frij te hâlden fan parkearde auto's. De Lytse Terp wurdt dan ôfslúten.