Wommels.nl

 1. Jonge bisten

  Dinsdag 15 Juni 2010

   Der binne op it stuit in soad jonge bisten. Op de dyk is dat spitigernôch ek gauris te sjen. In jong bistelykje leit dan op as oan de kant fan de wei. Dochs is it altiid moai om te sjen mei hoe folle leafde de memmen op de jonkjes passe. Hessel Hofstra seach dizze merkel har pykje efkes allinnich litten. Om wat te fretten te sykjen miskien?

  >>> Meer
 2. Doarpsfeesten yn eardere dagen

  Dinsdag 15 Juni 2010

  De doarpsfeesten komme der oan. Yn  it album mei âlde foto’s kinne jimme inkele foto’s fine oer feest yn Wommels yn eardere dagen. De foto’s binne te finen by “oud Wommels in beeld” en dan nei “dorpsfeesten”. Mar troch hjir te klikken komme jo der ek.

 3. Burendag

  Maandag 14 Juni 2010

  Op 25 september 2010 organiseren Douwe Egberts en het Oranje Fonds voor de vijfde keer Burendag. Dan komen vele mensen in actie voor hun buurt. Dit jaar is het thema "een goed idee voor de buurt" Informatie staat op www.burendag.nl. Ook zijn hier de aanvraagformulieren down te loaden. Wie meedoet kan maximaal 500 euro uitgekeerd krijgen van het Oranje Fonds. Wel moet de aanvraag tijdig ingediend te zijn! Een mooie kans om samen met elkaar voorelkaar iets te doen.

 4. Halbe en it St. Jabikspaad

  Maandag 14 Juni 2010

  Halbe Klijnstra is sûnt healwei april op 'e fyts ûnderweis fan St. Jabik nei Santiago de Compostela of, sa hy it neamt Finnisterra, it ein fan de wrâld. Hy komt al aardich yn de buert fan syn reisdoel. Syn belibbenissen skriuwt hy op. Wa't him it lêste diel fan de reis folgje wol kin dat dwaan op syn weblog.

 5. Brommers kiek'n

  Maandag 14 Juni 2010

   Yn Twente hat boppensteande útdrukking in oare betsjutting, mar sneintemiddei hie benammen Anne Tamminga alle kâns om 'brommers te kiek'n". In brommerklup hâld in pit-pisstop yn it Noard. Der wie in soad fariaasje. Anne genoat, want ek hij hat sa’n 8 brommers hân en syn type siet der bij. Hij stie moai op syn plakje tusken allegear brommers yn. Doe’t se fuortriden wie it oan de Terp blau fan de reek.

 6. Succesvol dubbelconcert

  Maandag 14 Juni 2010

   Het dubbelconcert van Euphonia Wommels en Crescendo Heeg, afgelopen zaterdag in It Trochpaad was een groot succes. Voor een volle zaal laat Crescendo onder leiding van Meine Verbeek een gevarieerd programma horen met als hoogte punt het muziekstuk Pequena Czarda met soliste Machteld van der Wal (alt-saxofoon). Na de pauze presenteerde Euphonia een programma met marsmuziek, filmmuziek en twee muziekstukken van zangeres Adele; Make you feel my love en Hometime Glory. Zangeres Wyp Flapper werd hierbij begeleid door Hans Wempe op piano en Euphonia.

 7. Iepening Keunstrute

  Zondag 13 Juni 2010

  Sample ImageJuster wie de Keunstrûte yn de gemeente. Hoewol de 49 dielnimmende keunstners troch de hiele gemeente sieten, iepene wethâlder Froukje Hernamdt it evenemint juster om 10.00 oere moarns yn de brede skoalle It Trochpaad yn Wommels. Yn It Trochpaad eksposearden juster meardere keunstners en derom is dizze lokaasje keazen foar de offisjele iepening. Foto's binne oanlevere troch Wytske de Vries.

  >>> Meer
 8. Tweede kamer verkiezing Wommels

  Zondag 13 Juni 2010
  Sample ImageIn Wommelser perspectief zien de verkiezingen er ineens heel anders uit. CDA zou de grootste partij blijven met 530 stemmen (31,86% - landelijk 13,7%.) De PVDA 378 (22,6 %- 19,6%), VVD 268 (13,7% - 20,4%,) PVV 102 (5,95% - 15,5%,)  SP 162 (9,62% - 9,9 %,) Groenlinks 85 (5,01% - 6,6%,) D66 65 (3,88% - 6,9%,) Christen unie 61 (3,71% - 3,3 %,) MenS 15 (0,87% - 0,3%,) PvvD 11 (0,6% - 1,3%,) TON 2 (0,135% - 0,6%) en Lijst 17 1 stem (0,11% - 0,1%.) Met name de 15 stemmen op 'Mens en Spirit' vallen, op aangezien dat net als CDA, PVDA, en ChristenUnie een fors hoger aantal is dan het landelijk gemiddelde.  Bekijk hier alles over de uitslag in Littenseradiel.
 9. Noch fjouwer dagen

  Zondag 13 Juni 2010

  Sample ImageNoch fjouwer dagen en dan begjinne de doarpsfeesten. Op ferskatte plakken, faaks bij in boer yn 'e skuorre, binne de buertferienings en skoallen dwaande mei de optochtwein. De ôfrûne wiken is der timmere en ferve, de lêste dagen moat de wein noch oanklaaid wurde. Op de foto is in lege wein te sjen mei op it ein it skut. Wat soe der op dizze wein komme? It is noch efkes ôfwachtsjen. Tongersdei te jûn om 7 oere begjint de optocht mei it tema Musical en Theater.

 10. Nije namme feestkeet

  Zondag 13 Juni 2010

  Sample ImageDe feestkommisje hat de ôfrûne moannen drok dwaande west mei de nije keet. Yn it programmaboekje fan de doarpsfeesten wurde alle frijwilligers en sponsors opneamt en bedankt. Yn it programmaboekje sit ek in bon om út te knippen. Hjir kin men in leuke namme opskriuwe foar de keet. Der is in priis te winnen foar de leukste namme. Ferjit net de bon yn te leverje foar 18 juni bij de feestkeet.