Wommels.nl

 1. Energy Battle Friesland

  Zaterdag 23 December 2017

  thumb energybattle

  Yn in tal doarpen en wyken yn Fryslân hat netbehearder Liander de ôfrûne moannen slimme meters plaatst. Sa ek yn Wommels. De slimme meters bin koppele oan internet wêrtroch it ferbrûk op ôfstân út lêzen wurde kin. In tal Enerzjy Koöperaasjes út dizze doarpen en wyken, wêrûnder de WEK, wol no in "Energy Battle" hâlde tusken de yndividuiele dielnimmers ûnderling en tusken de doarpen en wyken: de Energy Battle Friesland. Der bin moaie prizen te winnen. Je kin je hjir dêr foar opjaan. Dan krij je meiiens ek in goeie ferbrûksmanager om sels je ferbrûk yn ôf te lêzen, plus dêrby in fergees plusaccount wat oars € 1,50 yn de moanne kostet.

  >>> Meer
 2. Pakketsje fan de gemeente

  Donderdag 21 December 2017

  greidehert

  Wy krije in pakketsje fan de gemeente mei dêryn it boek 'Dossier Littenseradiel', ansichtkaarten fan de Littenser doarpen en in dvd mei de registraasje fan de ôfskiedsfoarstelling 'Greidehert'. Om nochris werom te sjen en te lêzen. De foto is fan Pieteke de Boer, dy't der ek in moai gedicht by skreaun hat. By De Mik bin se op't heden de pakketsjes gear oan it stellen.

 3. Gemeente tanket ynwenners littenseradiel

  Donderdag 21 December 2017

  groepsfoto meiwurkers

  De gemeente Littenseradiel hie ta ôfslúting ferliene wike freed in reüny foar meiwurkers op it gemeentehûs. Littenseradiel hat fanôf 1984 bestien. De meiwurkers tankje de ynwenners fan Littenseradiel en hawwe mei in soad nocht en wille harren wurk foar ús dien.

 4. Krystkonsert Euphonia

  Maandag 18 December 2017

  DSC 1366

  Sneon wie it krystkonsert fan harmonieorkest Euphonia mei it koor fan Edoza yn de grutte tsjerke yn Harns. Henk Bootsma hat der wat foto's fan makke.

  >>> Meer
 5. Niet weggooien maar inleveren

  Zaterdag 16 December 2017

  Poster Voedselbank2017

  Wegens groot succes vorig jaar is er ook dit jaar weer de kerstpakketten actie met de Voedselbank. De etenswaar in je kerstpakket die je 'over' heb mag je inleveren bij de bibliotheek. In de week voor Kerst en tussen Kerst en Oud en Nieuw (18 december - 29 december) staan er inleverdozen klaar. Alle ingeleverde voedingsmiddelen gaan naar de lokale Voedselbank.

 6. Lêste riedsgearkomste Littenseradiel

  Dinsdag 12 December 2017

  lesteriedsgearkomst27

  Justerjûn wie yn de riedsseal op it gemeentehûs de lêste en ôfslútende gearkomste fan de gemeenteried fan Littenseradiel. De publyke tribune siet fol mei belangstellenden en âld riedsleden, hoewol guon fanwege it minne waar net iens komme koenen. CdK de her Brok wie der ek en hy wie lovend oer hoe't hjir de weryndieling regele en begelieden wie. Hy wie ek tige te sprekken oer de goeie rol fan boargemaster Liemburg dêr yn. Elkenien hoopte dat it Greidehert, sa't dat ek yn de lykneamde foarstelling ta úting komt, klopjen bliuwe kin yn de nije gemeenten.

  >>> Meer
 7. Sniewille op de Terp

  Zondag 10 December 2017

  sniewille01

  It duorre efkes, mar do kaam der dan toch snie dy't lizzen bliuwde hjoed. Bern hiene der fuort wille mei. Corma Schmitz hat ús in pear foto's stjoerd.

  >>> Meer
 8. Diggelfjoer wint earste priis Frysktalige doarpssjoernalistyk

  Zondag 10 December 2017

  Priiswinners

  Mei it stik "Hy hat my wer takomst jûn" hat ús doarpskrante Diggelfjoer de lêste earste priis foar bêste Frysktalige doarpssjoernalistiek fan Littenseradiel wûn. It stik is skreaun troch Marije Postmus. Op de webside fan de gemeente in ferslach oer dizze skriuwwedstriid. Lokwinske redaksje Diggelfjoer. Elisabeth Dijkstra de foto makke.

 9. Kerstconcert Edoza en Euphonia

  Zondag 10 December 2017

  Affiche

  Het Interkerkelijk Mannenkoor EDOZA uit Sneek, o.l.v. Jan Hibma en Christelijke Muziekvereniging Euphonia uit Wommels, o.l.v. Rolf Verbeek geven op zaterdag 16 december 2017 een kerstconcert in de Grote Kerk in Harlingen. Veel bekende kerstliederen zullen ten gehore worden gebracht en natuurlijk is er ook ruimte voor samenzang. Het koor wordt op orgel begeleid door Sebastiaan Schippers. Er zullen ook een paar gezamenlijke stukken worden uitgevoerd.

  >>> Meer
 10. Afscheidsreceptie Durk en Siemy Douma

  Zaterdag 9 December 2017

  durkensiemy

  Na 38 jaar het gezicht van de horeca in Wommels te zijn geweest zetten Durk en Siemy Douma een punt achter hun horecacarrière. Op 29 december nemen ze afscheid van hun Dielshûs. De afscheidsreceptie is van 16.00 uur tot 20.00 uur. Voor een hapje en een drankje bent u van harte welkom.

  >>> Meer