Wommels.nl

 1. Dorpsbelang vraagt mening jongeren over Bogerman 2.0

  Zaterdag 9 Februari 2019

  bogerman20

  Dorpsbelang Wommels wil graag weten hoe jongeren denken over de plannen van Bogerman 2.0, waarin betaalbaar wonen voor jongeren op het terrein van het voormalige Bogermangebouw voorgesteld wordt. Middels het invullen van een enquete kunnen de jongeren hun mening kenbaar maken. Er zijn al veel reacties binnengekomen.

 2. Sneon SDS tsjin Oeverzwaluwen

  Vrijdag 8 Februari 2019

  sdsoeverzw

  Moarn op sportkompleks De Skoalleseize de fuotbalwedstriid SDS tsjin Oeverzwaluwen. Mei in soad jonge Wommelser talinten yn de ploech docht SDS it alderaardichst yn de sneon tredde klasse A. Mei hieltyd better spul ûnder trainer Douwe Posthuma hat it team in kreas plakje yn de middenmoat bemachtige, sjoch >>>Meer, en sneon soenen se in spronkje meitsje kinne op de ranglist at se witte te winnen. Stipe fan moai wat públyk soe goed helpe kinne. Tiisdei 19 febrewaris moat SDS foar de beker thús tsjin Twijzel en der sitte fierders ek nochal wat moaie thúswedstriden oan te kommen.

  >>> Meer
 3. Lezing Hedman Bijlsma in It Tsiispakhûs

  Vrijdag 8 Februari 2019

  hedmanbijlsma

  Zondagmiddag 3 maart 2019 houdt schrijver Hedman Bijlsma in museum It Tsiispakhûs de lezing "Under nul". Aan de hand van nostalgische foto's en prenten wijdt Hedman uit over "de wrâld fan iis en reedriden". In de lezing staat Fryslân centraal. IJs - en wintervermaak maken onderdeel uit van de Friese volkscultuur en geschiedenis. De geschiedenis van de hardrijderijen op de korte baan (Knilles Ynzes!) en de kleding, vooral die van de vrouwen, ook wel de koninginnen van de korte baan genoemd, komen ter sprake. Aan het eind van de lezing beantwoordt Hedman de vraag: "reden ze vroeger op de ijsbaan linksom of rechtsom?".

  >>> Meer
 4. Nije webside Boskranne

  Vrijdag 8 Februari 2019

  websideboskranne

  Tennisferiening Boskranne hat in krease nije webside meitsje litten en dy stiet no online. Alle nijs, ynformaasje en foto's fan aktiviteiten bin der op te finen.

 5. Boekbespreking Monster van Essex in de Bieb

  Dinsdag 5 Februari 2019

  essex

  Woensdagavond in de bibliotheek boekbespreking van het boek Het monster van Essex van Sarah Perry georganiseerd door de Leesclub, een samenwerking tussen Bibliotheek en PKN Wommels-Hidaard.

 6. Brânwacht by in auto te wetter

  Zondag 3 Februari 2019

  branwachtautowetter

  Brânwacht Wommels moast fannemiddei mei spoed nei de provinsjale dyk om stipe te jaan by in auto dy't fan de dyk ôf rekke wie en yn it wetter belâne.

 7. Twadde priis ferhaal Diggelfjoer

  Donderdag 31 Januari 2019

  diggelfjoerpriis

  It ferhaal "De Profylfoto fan Klaas in grut sukses", skreaun troch Pieta Zijlstra, yn dizze Diggelfjoer fanôf side 5 hat de twadde priis wûn by de ferkiezing fan bêste Frysktalige stikken yn doarps-, wyk- en stedskranten. Lokwinske Diggelfjoer. Mear hjiroer yn de Op 'e Skille. Op de foto fan Hinne Bokma in grutske Pieta.

 8. Murk Nijdam oer Wommels yn LK

  Donderdag 31 Januari 2019

  murknijdam

  De Ljouwerter Krante hat hjoed in grut ferhaal oer ynwenners fan SWF dy't wat fertelle oer it doarp wêr't se yn wenje. Murk Nijdam fertelt wat oer Wommels, sjoch by >>>Meer.

  >>> Meer
 9. Ondernemersfonds 2019 Wommels en Easterein

  Donderdag 31 Januari 2019

  Ook voor 2019 heeft de ondernemersvereniging Wommels Easterein weer besloten om gebruik te maken van het ondernemersfonds. Net als vorig jaar kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor 6 maart a.s. via http://www.ondernemersfondsswf.nl/trekkingsgebieden.php. Op de site staan tevens de projecten vermeld die vorige jaar gebruik hebben gemaakt van de gelden. Tijdens de voorjaarsvergadering op woensdag 13 maart in it Reade Hynder om 21.:00 te Wommels zullen de aanvragen worden besproken.

  >>> Meer
 10. Enerzjy preemjeregeling foar WEK leden

  Maandag 28 Januari 2019

  Wek logo_596x596_72dpi

  De Wommelser Enerzjy Koöperaasje hat op 't heden 60 by Energie VanOns oanslútene leden. Foar alle oanslútingen krijt de WEK alle jieren € 75,- elk. Mei it jild dat der binnen kommen is bin al in pear sinnepanielprojekten stipe (De Boskranne en It Bynt) en de buorterstún yn de fûgelwyk. Mar der sit noch mear yn de ponge. Eigen leden dy't in duorseme ynvestering dogge, kinne dêrfoar in bydrage yn de kosten krije, de enerzjy preemjeregeling. Mear hjiroer op de webside fan de WEK.