Wommels.nl

It Trochpaad

It Trochpaad is het kloppend hart van Wommels als het gaat om onderwijs, opvang, welzijn en zorg. It Trochpaad werkt aan kansen voor kinderen, door belangrijke én leuke voorzieningen naar ze toe te brengen en samen te werken.

Wie zijn er samen op pad?

Christelijke basisschool It Fûnemint
Openbare basisschool De Opslach
Peuterspeelzaal It Skarrelspultsje
Bibliotheken Súdwest Fryslân
Thuiszorg Zuidwest Friesland
GGD Fryslan
Ritmyk, Sintrum foar keunst yn Fryslân
Centrum Jeugd en Gezin\Stipepunt voor vrijwilligers en mantelzorgers
Bogerman College, locatie Wommels
Pippi’s Kinderopvang
Sport- en gezondheidscentrum Véronique Akkermans

De eerste negen organisaties werken nu vanuit één locatie en zijn voor u goed bereikbaar. U kunt uw vragen rondom het opgroeien van uw kind gemakkelijk kwijt. Doordat de organisaties onder één dak gehuisvest zijn, kan er ook nog beter samengewerkt worden; elkaar kennen en zien betekent kortere lijnen. De andere drie organisaties blijven vanuit hun eigen gebouw meedoen in de samenwerking. En...natuurlijk wordt er vanuit It Trochpaad ook samengewerkt met lokale verenigingen en mensen die iets voor kinderen die opgroeien in Wommels kunnen betekenen.