Wommels.nl

Kerkactiviteiten

Activiteiten agenda

*) mee doen maar nog niet opgegeven dan graag even aanmelden bij 

 LABYRINT

Vanaf eind september 2015 start PG Wommels-Hidaard onder de naam ‘Labyrint’ een uniek project voor jongeren! Een doorlopende uitdaging vol mysteries en activiteiten met betekenis. De doelgroep is jongeren tussen de 12-25 jaar. Ook alles daaronder en boven zal er regelmatig iets van mee krijgen. In het project worden geloof en dagelijks leven met elkaar verweven. Doche jo mei?! Dat kan al door mee te leven met het project en beschikbaar te zijn voor de jongeren. Samen gemeente

 

Beleidsplan PKN Wommels - Hidaard

Missionair
gemeente
willen zijn
2013-2017

Korte samenvatting van de inhoud: Dit beleidsplan is bedoeld als raamwerk waarbij de komende vier jaar, volgens een vastgestelde prioritering, per onderwerp invulling wordt gegeven aan wat we willen binnen onze kerkelijke gemeente. In dit beleidsplan wordt een verband gelegd tussen visie, doel, thema-keuze en onderwerpkeuze.
Ook is vastgelegd hoe doelstellingen per onderwerp moeten wordenuitgewerkt.

Het doel is: “Missionair gemeente willen zijn”. Eenbelangrijke inspiratiebron vormt hierbij het “Fisyplan PKN Wommels-Hidaard” uit 2011. Dit visieplan is een verslaglegging van gewenste veranderingen en het draagvlak ervan. Het is tot stand gekomen naar aanleiding van een ideeënmarkt en een daaropvolgende discussie-avond met gemeenteleden. De foto’s in dit beleidsplan zijngemaakt tijdens deze twee avonden.

Beleidsplan
PKN
Wommels -
Hidaard
Missionair gemeente willen zijn
Beleidsplan PKN Wommels - Hidaard 2013 - 2017 Pagina 2
Missionair gemeente willen zijn, betekent:
(bron: Aankondiging actie kerkbalans 2011)
Wij hebben de ambitie om een open, levende geloofsgemeenschap te zijn, waarbij ieders ideeën over hoe dat zou kunnen, welkom zijn. Een ambitie die we zelf niet bedacht hebben, maar die we putten uit dat geweldige verhaal van de bijbel. Dat verhaal dat ons vertelt dat God hart heeft voor mensen. Dat vieren we elke zondag in de liturgie, waar we bemoedigd worden in geloof, hoop en liefde en waarbij we ons keer op keer uitgedaagd weten om dit fantastische nieuws over de bevrijding in Jezus Christus, niet voor onszelf te houden, maar te delen met de ander, met de wereld.
Samengevat: Kerk met een boodschap die mij aanspreekt

Hieronder vallen de volgende thema’s:
*Verdieping in het woord van God
*Wanneer wil ik meedoen ?
Dat gebeurt in pastoraat, in ontmoetingsmomenten, vorming en toerusting, catechese, jeugdkerk. Mensen worden opgezocht, ouderen en jongeren, elk met hun eigen levensverhaal. De uitdaging over wat de bijbel ons nu werkelijk te vertellen heeft anno 2012 wordt op allerlei momenten gezocht. De ontmoeting met de samenleving gaat we niet uit de weg, want kerkzijn betekent voor ons ook aandacht hebben voor de zwakkeren in de samenleving, degenen die in de knel zijn geraakt, dichtbij en wereldwijd.
Samengevat:

Die boodschap wil ik delen en uitdragen
Hieronder vallen de volgende thema’s:
*Waar ontmoeten we elkaar ?
*Betrokkenheid bij de wereld om ons heen
*Kerkelijke organisatie

Missionair gemeente willen zijn
Beleidsplan PKN Wommels - Hidaard 2013 - 2017 
Welke groepen onderscheiden we:
Groep 1: Kinderen / jeugd / jongeren tot 20 jaar
Groep 2: Volwassenen 20 - 50 jaar
Groep 3: Volwassenen > 50 jaar
Groep 4: Niet-actieven (bejaarden) / randkerkelijken
Groep 5: Niet-kerkelijken
missionair gemeente willen zijn
verdieping in het woord van God
wanneer wil ik meedoen ?
betrokkenheid bij de wereld om ons heen
kerkelijke organisatie
waar ontmoeten we elkaar ?

Missionair gemeente willen zijn
Beleidsplan PKN Wommels - Hidaard 2013 - 2017

Onderwerpen per thema:
Verdieping in het woord van God:
1: Verdieping in het woord van God op zondag
2: Verdieping in het woord van God door de week
Waar ontmoeten we elkaar ?
3: Waar ontmoeten we elkaar op zondag ?
4: Waar ontmoeten we elkaar door de week ?
Wanneer wil ik meedoen ?
5: Werving
6: Communicatie
Betrokkenheid bij de wereld om ons heen
7: Pastoraat
8: Diaconaat
9: Samenwerken met partners
Kerkelijke organisatie:
10: Bestuur
11: Beheer
Missionair gemeente willen zijn
Beleidsplan PKN Wommels - Hidaard 2013 - 2017 
Omschrijving onderwerpen:
Onderwerp 1: Verdieping in het woord van God op zondag
Hoe beleef jij op zondag de kerkelijke viering: Voldoet deze op dit moment aan je verwachtingen of zou je veranderingen willen doorvoeren en zo ja, welke ?
Hoe belangrijk is daarbij de ontmoeting van de ander voor jou ?
Want wat zou je na afloop mee naar huis willen nemen ?

Onderwerp 2: Verdieping in het woord van God door de week
Hoe zou jij je door-de-week willen bezighouden met je geloof: Waar ben je naar op zoek, wat wil je delen met anderen, op welke manier en wat heb je hierbij nodig ?

Onderwerp 3: Waar ontmoeten we elkaar op zondag ?
Welke plek of welk gebouw biedt de beste mogelijkheden voor de kerkelijke viering ?
Voldoet de huidige kerk aan je wensen als ontmoetingsplek ?
Hoe ziet de meest ideale plek eruit voor jou ?
Op welk tijdstip ?

Onderwerp 4: Waar ontmoeten we elkaar door de week ?
Welke momenten zijn het meest geschikt en waar zou dat kunnen ?
Waar wil je het dan over hebben ?
Welke rol kunnen keukentafelgesprekken hierin spelen ?

Onderwerp 5: Werving
Hoe en wanneer voel jij je aangesproken om mee te doen met welke activiteiten ?
Wat zijn drempels voor jou die je belemmeren om ja te zeggen en die in jouw ogen weggenomen moeten worden ?
Hoe komen we erachter wat jouw kwaliteiten zijn ?
Welke discipline breng je mee om de afgesproken klus te klaren ?
En hoe kunnen we met elkaar een robuuste wervingsstructuur neerzetten ?

Onderwerp 6: Communicatie
Hoe kom je als gemeente tot een open en constructieve wijze van communiceren, zowel intern gericht als naar buiten ?
En welke middelen heb je hiervoor nodig ?

Onderwerp 7: Pastoraat
Welke rol moet de pastorale zorg spelen in onze gemeente ?
Wat is er nodig om pastorale zorg goed uit te voeren: Hoe zorg je voor een goede inbedding in de dorpen ?

Onderwerp 8: Diaconaat
Op welke wijze moet de diaconie aandacht geven aan ‘de stille armoede’ in eigen dorp en omgeving of de toename daarvan?
Op welke wijze moet aandacht besteed worden aan de ‘stille problemen’ (zoals verslaving, huiselijk geweld e.d.)?
Wat moet de diaconie kunnen doen in het kader van de wet maatschappelijke ontwikkeling?
In hoeverre en op welke wijze moet de diaconie aandacht besteden aan zaken op landelijk en wereldniveau (honger in de wereld, rampen etc.)?

Onderwerp 9: Samenwerken met partners
Welke rol moet de kerk van Wommels/Hidaard spelen in het dorp, in de gemeente, met andere kerkelijke gemeenten, anders-kerkelijken, zowel in de directe omgeving als in de rest van de wereld (o.a. Sibiu) ?
In hoeverre moet de kerk van Wommels/Hidaard een rol spelen als speler op het veld van maatschappelijke organisaties?

Onderwerp 10: Bestuur
Hoe slagen we erin de vrijwilligers (die we met z’n allen zijn) zo weinig mogelijk te belasten met bestuurlijke zaken?
Wat is de optimale omvang van de kerkenraad Wommels-Hidaard?
Welke bevoegdheden krijgen de verschillende groepen (diaconie, ouderlingen, kerkrentmeesters) bij een kleiner wordend bestuurlijk model?

Onderwerp 11: Beheer
Hoe slagen we erin de kerk ook financieel gezond te houden?
Hoe lang kijken we daarbij vooruit ?
Welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de instandhouding van het bezit? Zijn stenen belangrijker dan de gemeenschap of moet het net andersom?

Missionair gemeente willen zijn
Beleidsplan PKN Wommels - Hidaard 2013 - 2017 
Aanpak per onderwerp:
In opdracht van de kerkenraad wordt, conform de aangegeven prioritering, voor de uitwerking van elk onderwerp een werkgroep aangesteld die de aangegeven vragen gaat beantwoorden, binnen X maanden.
Zoveel mogelijk worden de resultaten genoemd in het “Fisyplan PKN Wommels-Hidaard” uit 2011 als uitgangspunt genomen.
Eén van de deelnemers in de werkgroep is telkens een kerkenraadslid.
De beleidsplancommissie is beschikbaar voor ondersteuning in de vorm van het zoeken van bemensing en inhoudelijke adviezen.
Het resultaat van de uitwerking van de vragen gebeurt in de vorm van een opsomming van SMART geformuleerde doelstellingen:
S = specifiek (= zo nauwkeurig mogelijke omschrijving waar en op wie (per (sub)groep) het betrekking heeft)
M = meetbaar (= wat wordt er opgeleverd)
A = aanvaard (= waarom moet dit gebeuren)
R = realiseerbaar (= haalbaar zowel in tijd, menskracht als financieel)
T = tijdgebonden (= wanneer wordt het opgeleverd)
Deze doelstellingen worden door de kerkenraad beoordeeld en wel of niet aangepast en vervolgens (zoveel mogelijk) uitgevoerd in hetzelfde seizoen.
Prioritering van de onderwerpen tussen 2013 en 2017:
Onderwerp Mate van belangrijkheid *) Seizoen van uitwerking en uitvoering

       Belangrijkheid Seizoen van uitwerking
Onderwerp 1 Verdieping in het woord van God op zondag    2 2013 - 2014               
Onderwerp 2   Verdieping in het woord van God door de week 3 2014 - 2015
Onderwerp 3 Waar ontmoeten we elkaar op zondag? 2 2013 - 2014
Onderwerp 4 Waar ontmoeten we elkaar door de week? 3 2014 - 2015
Onderwerp 5 Werving 6 2015 - 2016
Onderwerp 6 Communicatie 1        **
Onderwerp 7 Pastoraat 4 2015 - 2016 
Onderwerp 8 Diaconaat 5 2015 - 2016
Onderwerp 9 Samenwerken met partners 8 2016 - 2017
Onderwerp 10  Bestuur 1 2013 - 2014
Onderwerp 11 Beheer 7 2016 - 2017

 *) Vastgesteld door de kerkenraad op 24-01-2013

**) Het onderwerp communicatie wordt telkens per onderwerp meegenomen

 

Baten                               begroting 2015    rekening 2014    begroting 2014
       
baten onroerende zaken  € 42.934  € 42.804  € 42.634 
rentebaten en dividenden     5.500     4.618      5.500 
diverse opbrengsten        500 
bijdragen levend geld 129.000  128.682  134.000 
door te zenden collecten 
subsidies en bijdragen     8.789  10.218     8.789 
  ------------------   ------------------  ---------------- 
totaal baten    €. 186.223   € 186.332    € 191.423 
       
lasten       
kerkelijke gebouwen € 19.340 € 37.675 € 26.650
exclusief afschrijvingen      
overige eigendommen           3.811    3.771    3.811
afschrijvingen - - -
pastoraat 124.100 125.259 126.080
kerkdiensten, catechese enz.     2.650    2.466    2.450
verplichtingen/bijdragen   10.700  10.758  11.100
andere organen      
salarissen   30.400   30.809  32.900
kosten beheer en administratie     2.500    9.564    2.500
rentelasten/bankkosten       900    1.177       900
  ------------------ ------------------ -----------------
totaal lasten € 194.401 € 221.480 € 206.391
       
       
saldo baten - lasten € 8.187 € 35.158 € 14.968
       
toevoegingen aan fondsen en    7.689      7.689  
voorzienigen      
onttrekking aan fondsen en -    22.580 -
voorzienigen      
streekgemeenten - - -
aandeel in lasten federatie - - -
overige lasten en baten    1.000     3.809     1.000
  ------------------- ----------------- ---------------
totaal € 6.689 € 11.082  € 1.000
       
resultaat      € 14.876 € 24.076 € 13.968

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

 

 

$1A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Wommels- Hidaard

Telefoonnummer (facultatief):

 

RSIN/Fiscaal nummer:

 

Website adres:

 

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Terp 19

Postcode:

8731 AX

Plaats:

Wommels

Postadres:

Postbus 10

Postcode:

8730 AA

Plaats:

Wommels

De Protestantse gemeente te Wommels- Hidaard is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Wommels- Hidaard.

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toe wending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag diaconie 2014

Activiteiten die door de diaconie  en de werkgroepen worden gedaan.

1·         Kledingactie voor Stichting Emmaus

1·         Openluchtdienst

1·         Boottocht voor iedereen van 55 jaar en ouder.

1·         Broodmaaltijd en stamppotmaaltijd

1·         Bestellen en bezorgen van kerststukjes bij ouderen.

1·         Bestellen en bezorgen van kerstpakketten voor de minima

1·         Voorbereiden en verzorgen van de viering van het Heilig Avondmaal

1·         Inzamelen van voedsel op de dankdag ism met de voedselbank Bolsward.1·         Organisatie sobere maaltijd op aswoensdag

1·         Organisatie van de viering op Wereldgebedsdag

Naast de organisatie van deze activiteiten bekostigd de diaconie ook de bloemen in de kerk.

Ook ondersteunt de diaconie de voedselbank en projecten in Afrika.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten

     
       
       
 

 begroting

rekening

rekening

 

2014

2014

2013

baten

     

 Opbrengsten uit bezittingen

 €        18.104

 €         17.869

 €        18.134

 Bijdragen gemeenteleden

 €        11.200

 €         11.433

 €        12.157

 

 

 

 

Totaal baten

 €        29.304

 €         29.302

 €        30.291

       

lasten

     

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

 €        27.000

 €         28.944

 €        27.351

 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 €                 -

 €                  -

 €                 -

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €          1.600

 €          5.879-

 €          2.764

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €          2.100

 €           1.907

 €          1.913

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

 €                    -

 €                      -

 €                    -

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €                 -

 €                  -

 €                 -

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €          1.600

 €           1.259

 €          1.636

 

 

 

 

Totaal lasten

 €        32.300

 €         26.231

 €        33.664

       

Resultaat (baten - lasten)

 €         2.996-

 €           3.071

 €         3.373-

       

NB: zie voor in te vullen versie het afzonderlijk beschikbaar gestelde bestand.

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

.