Wommels.nl

It Utfanhuske


It Utfanhúske

T.  Postma-Tjerkstra
Van Sminialeane 8
8731 BE Wommels
Till. 0515-332671Berne-opfang op maat
Lytsskalich
Yn in útfanhûs”sitewaasje"

 

thuis-in-opvangSykje jimme/ Jo plak foar jimme bern?

 

Foar lytsskalige berne-opfang, op syn heechst 6 bern tagelyk op ien dei, kinne jimme/ Jo by my te plak.

Ik wurkje op Franch & Free basis ûnder de paraplu fan thuis-in-opvang yn Snits.
Dit is foar jimme/ Jo as alder(s) in ekstra sekerheid foar goeie opfang foar jimme protter(s).

Ik hoopje de bern, dy ’t ik opfange mei, it gefoel te jaan fan it alderwetske(?) útfanhûs wezen.

Nijsgjirrich? Kom marris del op de Van Sminialeane.