Wommels.nl

Stichting Wommels

Algemene gegvens:
Naam:                    Stichting Wommels
Fiscaal nummer:      8025.26.251
Postadres:              Swingoerd 46, 8731 CW Wommels
email:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 

In zijn testament van 11 september 1969 heeft Sybren de Vlas, oud-veearts in Wommels, de Stichting Wommels tot zijn erfgenaam benoemOntstaan

In zijn testament van 11 september 1969 heeft Sybren de Vlas, oud-veearts in Wommels, de Stichting Wommels tot zijn erfgenaam benoemd.
Na zijn overlijden op 21 juni 1974 kreeg de stichting, na verrekening van de successierechten, de beschikkking over zijn vermogen. De Stichting Wommels is opgenomen in het Register van Stichtingen van de Kamer van Koophandel en beschikt over de fiscale ANBI status, waardoor verkregen donaties voor de belastingdienst aftrekbaar zijn.

Doelstelling

Het doel van de Stichting Wommels is het bevorderen van de studie en vorming dan wel het algemeen welzijn van jongeren uit het dorp Wommels en het bevorderen (maatschappelijk) belang voor de inwoners van het dorp Wommels, dat in de meest ruime zin van het woord.

Algemene gegevens

Naam : Stichting Wommels
Fiscaal nummer : 8025.26.251
Postadres : Swingoerd 46, 8731 CW Wommels
E/mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Begunstigden

In de afgelopen jaren zijn tientallen bijdragen verleend voor onder anderen: Het basis- en voortgezet onderwijs, individuele studenten, jeugdsoos, bibliotheek, turnclub, muziekvereniging, kaats- en tennisvereniging, het zwembad, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, speeltuinverenigingen, vogelwacht, ijsclub, wereldwinkel, ondernemersvereniging, terplûden, dorpsbelang, dorpskrant, dorpsfeesten, museum, jeugdtriathlon etc.

Voor het aanvragen van een bijdrage kan gebruik worden gemaakt van een hiervoor ontwikkeld aanvraagformulier

Verantwoording

Bestuursssamenstelling

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de burgemeester van de gemeente Littenseradiel (bestuurder). De bestuurder laat zich bijstaan door een College van Toezicht, bestaande uit vijf inwoners van het dorp Wommels. Als bestuurder fungeert mevrouw J.Liemburg. De voorzitter van het College van Toezicht, de heer H.H.Poppinga, heeft na 40 jaar, als lid en de laatste jaren als voorzitter, afscheid genomen van dit college. De heer J.W.Meerdink heeft zijn taak als voorzitter overgenomen en als nieuw lid in dit college is de heer H.Ebbinge gekomen. Het College van Toezicht wordt gevormd door de heren J. W. Meerdink, voorzitter en de leden H.Landstra, H. Ebbinge, H.Strubbe en mevrouw F.Zijlstra. De administratie wordt verzorgd door C.Valkema .


Beleidsplan

De Stichting Wommels kan in Wommels woonachtige ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen financieel tegemoetkomen om sociale uitsluiting van hun kinderen te voorkomen. Aanvragen waarvoor gebruik kan worden gemaakt van de Wet Studiefinanciering dan wel het zgn. Leenstelsel of van de Stichting Leergeld worden afgewezen.
De Stichting Wommels kan aan in Wommels gevestigde verenigingen en instanties bijdragen verstrekken voor het kunnen uitvoeren van projecten en activiteiten, die het algemeen maatschappelijk belang voor de inwoners van het dorp Wommels bevorderen. Deze dragen bij aan het versterken van het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie.  De Stichting Wommels richt zich op een breed scala aan doelgroepen en waardeert zgn. zelfwerkzaamheid bij de realisatie van projecten en/of activiteiten.
Geen steun wordt verleend aan overheids- en commerciële instellingen, instellingen en projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter, projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren, aanvragen ter dekking van exploitatietekorten en organisaties die over voldoende eigen middelen beschikken om een aanvraag zelf te kunnen financieren.

 

Beloningsbeleid

De bestuurder en leden van het College van Toezicht ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inbreng.

Verslag van activiteiten

 

De komende gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 heeft ook gevolgen voor de stichting. De gemeente Littenseradiel houdt op te bestaan en het dorp Wommels hoort daarna tot het grondgebied van de gemeente SúdwestFryslân. De statuten moeten daar op worden aangepast. Het voorwerk is verricht zodat de notaris dit tijdig kan vastleggen.

In totaal zijn 8 aanvragen om een bijdrage aan de orde geweest. Eentje moest worden afgewezen, omdat deze niet te verenigen was met het beleidsplan van onze stichting. De resterende 7 aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage. Het betreft de aanvraag voor een bijdrage in de kosten van de schoolreisjes-schoolkamp van het basisonderwijs. De triathlon voor de jeugd. De viering van het derde lustrum van Terplûden. Een nieuwe schommel voor de speeltuin “Oer de brêge”. Een wandeltocht in het kader van “Kom nei Wommels”. De aanvraag van de stichting MOSK, die het stimuleren van muziekonderwijs op de basisscholen nastreeft, is definitief afgehandeld.
De bijzondere prestaties van zwemster Lisette Bruinsma vormden aanleiding om een bijdrage te leveren aan de unieke huldiging op de Terp.
Op eigen initiatief is de Kerstactie weer gehouden. Aan in Wommels woonachtige ouders met inwonende kinderen die nog geen achttien jaar zijn en die van een minimuminkomen moeten rondkomen, heeft de Stichting Wommels een bijdrage uitgekeerd. Bij de uitvoering heeft de Sociale Dienst een bemiddelende rol vervuld.

 

ANBI2016