Wommels.nl

Stichting Wommels

Algemene gegvens:
Naam:                     Stichting Wommels
Fiscaal nummer:     8025.26.251
Postadres:              Trekwei 11, 8731 AA Wommels
email:                      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 

In zijn testament van 11 september 1969 heeft Sybren de Vlas, oud-veearts in Wommels, de Stichting Wommels tot zijn erfgenaam benoemOntstaan

In zijn testament van 11 september 1969 heeft Sybren de Vlas, oud-veearts in Wommels, de Stichting Wommels tot zijn erfgenaam benoemd.
Na zijn overlijden op 21 juni 1974 kreeg de stichting, na verrekening van de successierechten, de beschikkking over zijn vermogen. De Stichting Wommels is opgenomen in het Register van Stichtingen van de Kamer van Koophandel en beschikt over de fiscale ANBI status, waardoor verkregen donaties voor de belastingdienst aftrekbaar zijn.

Doelstelling

Het doel van de Stichting Wommels is het bevorderen van de studie en vorming dan wel het algemeen welzijn van jongeren uit het dorp Wommels en het bevorderen (maatschappelijk) belang voor de inwoners van het dorp Wommels, dat in de meest ruime zin van het woord.

Algemene gegevens

Naam : Stichting Wommels
Fiscaal nummer : 8025.26.251
Postadres : Trekwei 11, 8731 AA Wommels
E/mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Begunstigden

In de afgelopen jaren zijn tientallen bijdragen verleend voor onder anderen: Het basis- en voortgezet onderwijs, individuele studenten, jeugdsoos, bibliotheek, turnclub, muziekvereniging, kaats- en tennisvereniging, het zwembad, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, speeltuinverenigingen, vogelwacht, ijsclub, wereldwinkel, ondernemersvereniging, terplûden, dorpsbelang, dorpskrant, dorpsfeesten, museum, jeugdtriathlon, volleybalclub en paardensport etc.

Voor het aanvragen van een bijdrage kan gebruik worden gemaakt van een hiervoor ontwikkeld aanvraagformulier.

Verantwoording

Bestuursssamenstelling

 

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd namens de gemeente Súdwest-Fryslân, in deze vertegenwoordigd door de heer A. Kloosterman. De bestuurder laat zich bijstaan door een College van Toezicht, bestaande uit vijf inwoners van het dorp Wommels. 

Het College van Toezicht wordt gevormd door de heren J. W. Meerdink, voorzitter en de leden A.J. de Vries, H. Ebbinge, H. Strubbe en mevrouw F. Lanting. De administratie wordt verzorgd door M. Wesselius .


Beleidsplan

 

De Stichting Wommels kan in Wommels woonachtige ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen financieel tegemoetkomen om sociale uitsluiting van hun kinderen te voorkomen. Aanvragen waarvoor gebruik kan worden gemaakt van de Wet Studiefinanciering dan wel het zgn. Leenstelsel of van de Stichting Leergeld worden afgewezen.
De Stichting Wommels kan aan in Wommels gevestigde verenigingen en instanties bijdragen verstrekken voor het kunnen uitvoeren van projecten en activiteiten, die het algemeen maatschappelijk belang voor de inwoners van het dorp Wommels bevorderen. Deze dragen bij aan het versterken van het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie.  De Stichting Wommels richt zich op een breed scala aan doelgroepen en waardeert zgn. zelfwerkzaamheid bij de realisatie van projecten en/of activiteiten.

Voorts zijn in relatie tot de stichting “De Igge” werkafspraken gemaakt om niet in elkaars vaarwater te raken. Dat houdt in dat “De Igge” aktiviteiten organiseert voor de jeugd en bekostigt uit het eigen fonds en dat onze stichting die aktiviteiten ondersteunt waar “De  Igge” niet mee anneks is.

Geen steun wordt verleend aan overheids- en commerciële instellingen, instellingen en projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter, projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren, aanvragen ter dekking van exploitatietekorten en organisaties die over voldoende eigen middelen beschikken om een aanvraag zelf te kunnen financieren.

 

Beloningsbeleid

De bestuurder en leden van het College van Toezicht ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inbreng.

 

Verantwoording

Verslag van activiteiten

 

Het bestuur is in het verslagjaar 4 keer bijelkaar geweest. In totaal zijn 8 aanvragen om een bijdrage aan de orde geweest. Alle 8 aanvragen zijn met het verlenen van een bijdrage afgehandeld. Het betreft de aanvragen voor een bijdrage in de kosten van de jaarlijkse schoolreisjes-schoolkamp voor het basisonderwijs.
Het comité triathlon Wommels is gestimuleerd met een bijdrage voor uit Wommels afkomstige jeudige deelnemers.
Met een bijdrage voor de “spulwike Littenseradiel” hebben vele Wommelser kinderen een fantastische eerste vakantieweek beleefd.
De paardensportvereniging “De Donia's” is in staat gesteld op de openbare weg hun unieke ringrijderij te houden.
In de nieuw ontstane woonwijk “Fûgelwyk” is behoefte ontstaan aan een speeltuin. Dit initiatief is met een royale bijdrage ondersteund.
Met een bijdrage aan de tennisclub wordt het mee mogelijk om de was- en kleedgelgegenheid te voorzien van een nieuwe betegeling en douches.
De speelweide bij het zwembad wordt nog functioneler door de aanleg van een zandspeelveld voor de volleyballers.

Aan in Wommels woonachtige ouders met inwonende kinderen die nog geen achttien jaar zijn en die van een minimuminkomen moeten rondkomen, heeft de Stichting Wommels op eigen initiatief onder de naam “Kerstaktie” een bijdrage uitgekeerd.  Bij de uitvoering heeft de Sociale Dienst een bemiddelende rol vervuld. Dit jaar is voor 41 kinderen gebruik gemaakt van deze aktie.

 

Naar aanleiding van de herindeling van de gemeente Littenseradiel, zijn de statuten door de notaris opnieuw vastgesteld en aangepast aan de huidige tijd.
Het archief van de stichting over de jaren 1974 – 2015 is opgeschoond en overgebracht naar het gemeentelijke archief, zodat dit ook in de toekomst blijvend geraadpleegd kan worden.
Met de stichting ‘De Igge’, die ook een fonds beheert voor de jeugd van Wommels, zijn werkafspraken gemaakt.

 

 

 

financieleverantwoording