Wommels.nl

Jaarvergadering Doarpsbelang

 

Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Wommels 2019

Donderdag 11 april 2019 om 20.00 uur in It Dielshûs

Voorzitter Peter Meijlis opent de vergadering voor een zaal met ongeveer 65 belangstellenden en de agenda wordt vastgesteld.
Sijbout Colenbrander heeft in de loop van 2018 het penningmeesterschap overgenomen van Berend Bosgra en Sijbout wordt officieel benoemd en er is geen bezwaar.
Het bestuurstermijn van drie jaar is voor Rinse Joustra verstreken, maar hij heeft toegezegd deze te verlengen. De leden hebben geen bezwaar tegen deze verlenging. Agnes Terpstra haar bestuurstermijn zit er ook op en ze wordt bedankt met een bos bloemen en een cadeaubon. Voor de functie van secretaris heeft het bestuur Sita Bokma bereid gevonden om deze functie te vervullen. Ook tegen deze wijziging hebben de aanwezige leden geen bezwaar.

Sijbout neemt iedereen mee langs de posten op het financiële overzicht. De bijdrage van de dorpsbewoners is behoorlijk hoog met ± 600 betalende adressen. Onderaan de streep met de lopende en de spaarrekening staat het positieve saldo op € 15.952,85.
De kascontrole is uitgevoerd door Jansien Kamstra en Pieta Zijlstra – Abma. Er wordt aangegeven dat de financiën prima op orde waren. De kascommissie wordt bedankt en Anna Marie Wijnia zal als nieuw lid van de kascommissie volgend jaar de controle mee uitvoeren.

Murk Okkema, Wommelser van het jaar 2018, heeft zijn wisselprijs weer ingeleverd. Hij krijgt een aandenken en een bos bloemen. Wie de Wommelser van het jaar 2019 wordt, dat wordt bekendgemaakt tijdens het Vrijwilligersfeest op 25 mei a.s.

Machiel Talsma van Patyna, wethouder Mark de Man en projectleider Age Joustra van de gemeente SWF waren aanwezig om de stand van zaken uit te leggen rond het voormalige gemeentehuis.
Patyna maakt binnenkort afspraken met de belegger over het realiseren van 18 appartementen. Als alles vlot verloopt, dan zal er begin 2020 worden gestart met de sloop/bouw. Naast de 18 appartementen wordt er een dorpskamer gerealiseerd die toegankelijk is voor de bewoners en ook de dorpsbewoners. Voor de invulling van de dorpskamer is Patyna op zoek naar een projectleider om een projectgroep te starten. Machiel wil van de gelegenheid gebruikmaken om te melden dat het verzorgingshuis Nij Stapert ook wordt aangepakt. Met Woonzorg Nederland is een afspraak gemaakt en zal er een nieuw huurtermijn worden afgesloten. De Binning en De Skeakel worden nu niet meegenomen, dat zal op een langer termijn worden gemoderniseerd. Vragen?
Dhr. Van der Velde vraagt zich af waarom het zolang heeft geduurd? Gemeente moest het eens worden met de belegger, extra regels, extra toetsing, hoeveel appartementen, juiste prijs, juiste juridische voorwaarden, enz. Deze laatste maand gaat alles in een versnelling.
Machiel Talsma kondigt als laatste aan dat belangstellenden binnenkort terecht kunnen op een informatieavond in het voormalig gemeentehuis. Daar zijn dan actuele tekeningen en huurprijzen ter inzage en kunnen mensen bij serieuze belangstelling dit ter plekke kenbaar maken. Zoals gezegd dient Patyna zicht te hebben op voldoende belangstelling alvorens de uitvoering wordt gestart. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal op www.wommels.nl en andere media bekend worden gemaakt. Peter Meijlis roept op om dorpsgenoten waarvan u weet dat zij belang hebben bij deze woonvorm te wijzen op de bijeenkomst. Het zou jammer zijn als men deze bijeenkomst zou missen.

Tsjeard Hofstra schetst de toestand van het klimaat en hoe de verandering daarvan een halt kan worden toegeroepen. In Wommels verbruikt de bebouwde omgeving de meeste energie en er is geen zware industrie. Tsjeard doorloopt verschillende scenario's om tot minder aardgasverbruik te komen, te weten; isoleren van spouw, dak en glas, elektrische pomp, elektrische ketel, warmtenet, thermische energie uit oppervlakte water (TEO), thermische energie uit afvalwater (TEA) en waterstof.
Kwestie is of een ieder op eigen houtje maatregelen neemt of dat er een gezamenlijke oplossing opgezet kan worden, solitair of solidair.

Een korte pauze wordt ingelast om alles te overdenken en nadenken over oplossingen.

Ideeën vraagt Tsjeard?
Dhr. Dijkstra geeft aan dat zonnepanelen te realiseren zijn, maar zonder gas is lastig. Misschien is er op lokaal niveau (straal van 300 meter) iets te realiseren.
Mevr. Wester zou via de buurtvereniging willen informeren. Wat wil iedereen?
De gemeente SWF heeft ook een opdracht om duurzaamheid te creëren. Als voorbeeld is het dorp Heeg bezig met het streven naar een aardgasvrij dorp. Ze hebben kortgeleden het startsein gekregen voor een onderzoek naar financiële haalbaarheid om het gehele dorp te verwarmen door middel van aquathermie verkregen uit oppervlaktewater.
Voor Wommels wil de WEK een coördinerende rol spelen in gasloos Wommels en voor het meedenken in een projectgroep kan men zich aanmelden bij Lukas Offinga.

Peter Meijlis geeft de microfoon over aan Max Kooijmans die de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek presenteert, dat is gedaan over bewoning van het Bogerman gebouw door jongeren. Verrassenderwijs kozen de meeste geënquêteerden voor het traditionele ontwerp van de huizen achter het hoofdgebouw en de meesten hadden geen behoefte aan een gemeenschappelijke ruimte.
Op 23 april a.s. zal Peter Meijlis een betoog houden op het gemeentehuis voor de Commissie van Doarp, Stêd en Omkriten (DSO) om de aandacht te vragen voor het gebouw en de visie voor bewoning door jongeren.
Op 9 mei a.s. zal de Raad van de gemeente SWF beslissen wat er gaat gebeuren.
Op dit moment wordt het gebouw bewoont door tijdelijke bewoners via CareX. Gisteravond is er een informatie avond georganiseerd voor de directe bewoners naast het gebouw.
Vragen?
Mevr. Wester vraagt wat het onderzoeksgebied is geweest. Dat is een straal van 17 kilometer rondom Wommels geweest en via Facebook misschien nog verder.
Het onderzoeksrapport is vanaf morgen ook beschikbaar via www.wommels.nl en via deze link.

Rondvraag
Dhr. Jonker geeft aan dat het doek voor Stichting Jeugdsoos De Igge valt. De laatste vergadering zal op 26 april a.s. zijn.

Om 22.15 uur sluit Peter de vergadering en bedankt iedereen voor haar/zijn komst.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Wommels 2018

Donderdag 12 april 2018 om 20.00 uur in It Dielshûs

Voorzitter Peter Meijlis opent de vergadering voor een zaal met ongeveer 75 belangstellenden en de agenda wordt vastgesteld. Meinte Wesselius' bestuurstermijn is verstreken, maar hij heeft toegezegd deze te verlengen en Jan Stapersma zat sinds 2017 al in het bestuur, maar nu formeel toegetreden.
Berend Bosgra heeft zijn bestuurstermijn vorig jaar met een jaar verlengd en treedt nu af. Berend wordt bedankt met een bos bloemen en een cadeaubon.

Berend legt voor de laatste keer als penningmeester het financiële overzicht uit. In het jaar 2017 is er, net als voorgaande jaren, een financiële bijdrage à € 300,- binnengekomen van de gemeente Littenseradiel. Vanaf het jaar 2018 is de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente SWF € 1000,- en deze is vastgesteld voor de komende drie jaar.
De kascontrole is uitgevoerd door Jansien Kamstra en Gerrit Hulzinga en ze geven aan dat de financiën prima op orde waren. Gerrit wordt bedankt en Peter Meijlis doet een oproep wie voor twee jaar de kascontrole wil doen. In de pauze heeft Pieta Zijlstra – Abma zich voor deze functie bij het bestuur aangemeld.

Johan Wagenaar geeft als één van de gastsprekers uitleg over de Friese Canon. Elke Friese stad of dorp heeft haar eigen lokale historie. Johan geeft uitleg over de pagina’s op de website www.dorpscanon.nl en doet een oproep aan de dorpsbewoners om zich op te geven om zitting te nemen in de commissie voor Wommels.
Er hebben zich al twee personen aangemeld, maar het zou mooi zijn dat daar een aantal personen bij komen. Als één van de redactieleden beoordeelt Johan de binnenkomende informatie over de dorpen, voordat het wordt geplaatst. Ben je enthousiast en wil je graag dat Wommels goed vertegenwoordigd is op de website De Friese Canon, meld je dat aan bij Johan Wagenaar!

De tweede gastspreker van deze avond is Tsjeard Hofstra over fossielvrij reizen. De Elfwegentocht 2018 is een project van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden. Het project, bedacht door studenten, staat voor twee weken lang fossielvrij reizen zonder een druppel benzine of diesel. Dit gaat plaatsvinden tussen 1 en 14 juli 2018. Tsjeard neemt iedereen mee langs de deelnemers, het programma en de twee weken wordt afgesloten met een parade. Meer informatie is te vinden op www.elfwegentocht.nl

Er wordt een kleine pauze ingelast voor een drankje.

Het karakteristieke gebouw (Bogerman) aan de Walperterwei komt per 1 augustus 2018 leeg te staan. Peter Meijlis geeft aan dat het Doarpsbelang hier iets mee wilde doen en Anne Jan de Vries kwam tijdens de Meet & Greet in februari 2017 met een idee. Het hoofdgebouw als activiteitencentrum en op het achter terrein Tiny Houses. Het bestuur van Doarpsbelang was enthousiast, omdat het bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp. Gesprekken volgen met gemeente Littenseradiel, wethouder, dorpsgenoten, Doarpswurk, Stichting DBF, woningcoöperatie, enz. Voor deze acties en het onderzoek wordt door Doarpsbelang € 4000,- gereserveerd, welke tot op heden nog niet is gebruikt. Na enig speurwerk is bekend dat de gemeente SWF het gebouw met het terrein per 1 augustus 2018 in bezit krijgt. Met behulp van o.a. Max Kooijmans wordt er een visieplan gemaakt met elementen uit het idee van Anne Jan de Vries en schetsen van Wietse Ligthart. Het visieplan wordt getoond en Max geeft uitleg.
De visie is een hoofdgebouw met 12 kleine woonunits (huur) en op het achter terrein 12 kleine woningen (koop) gesitueerd in een hofje of een dorpje. Op de website van Wommels.nl, onder Het Dorp, Bogerman 2.0 vindt u meer informatie.
Doarpsbelang heeft kortgeleden om de tafel gezeten met de gemeente SWF. Ze waren positief en ze juichen het betaalbaar, duurzaam en energie-neutraal wonen toe. Op Facebook “Bogerman 2.0” kunt u een stem uitbrengen of u voor het hofje bent of het dorpje.
Kort samengevat:
- Kleine woningen (24 stuks)
- Betaalbaar huur en koop (sociale klasse)
- Duurzaam
- Energie-neutraal
- Doelgroep jongeren
- Verrijking van Wommels
Vervolg: Visie eind 2018 en eind 2019 gereed voor wonen.

Vragen naar aanleiding van de presentatie:
- Wat kan ik verwachten? Jeugd die feestviert?
Het is een serieus plan (visie), dus dat is wat het ook uitstraalt.
- Hoeveel woningen?
  2 x 12 = 24 woningen
- Woningen in het hoofdgebouw voor 1 of 2 personen?
  Dit moet nog worden uitgewerkt, maar nu zijn er 1 persoons woningen ingetekend.
- Buurtvereniging Walpert wordt bij de visie betrokken?
  Ja, er is ook al contact geweest tussen Anneke Gaastra en Peter Meijlis.
  De buurtvereniging wordt op de hoogte gehouden van de komende ontwikkelingen.
- Parkeren? Meestal ruimte voor 1 auto per woning?
  Aan de zijkant zijn parkeerplekken ingetekend.
- Jongeren worden ouder en dan?
  Het concept is jongeren, maar ouderen kan ook, want men mag niet discrimineren.
  Natuurlijk verloop, doorstroming.
- Wat is jong?
  Definitie bij deze visie is nu jongeren die uit huis gaan.
- Hoe wordt het “in de markt gezet”?
  Overleg met de gemeente SWF om het visieplan te ontwikkelen.
  Op de markt brengen en als dit niet haalbaar is, is er dan een plan B?
  Er is nu geen plan B. In overleg met de gemeente zal deze visie verder worden besproken.
- Woning op het achter terrein, hoe groot zijn die? De grondoppervlakte is ongeveer 250 m².
- Voorstel om jongeren en ouderen te mixen.

Wethouder Maarten Offinga neemt het woord om aan te geven dat er een coalitieakkoord is i.v.m. het belang van woningen voor jongeren. Betaalbaar, leefbaarheid en de jongeren zijn de toekomst. De gemeente is enthousiast over het visieplan en gaat met Doarpsbelang in gesprek over de voorwaarden, de omgeving en de visie moet worden beoordeeld om te kijken of het kans van slagen heeft.

Wommelser fan it jier was in 2017 Anna-Marie Wijnia. Zij moest de wisselprijs inleveren en krijgt nu een mooi “oantinken” en een certificaat uitgereikt.
Door de commissie is als Wommelser fan it jier 2018 benoemd: Murk Okkema. Murk krijgt de wisselprijs en een mooi boeket uitgereikt door Peter Meijlis. Peter licht toe wat Murk allemaal heeft gedaan voor Euphonia en ook samen met zijn vrouw voor de jachthaven.

Er volgen vier “jirpelkist” momenten, een korte speech van maximaal twee minuten. De volgende deelnemers grepen deze kans:

Meinte Wesselius licht het programma toe van Kom nei Wommels. Op 3 juni 2018 komt iedereen in beweging. Je kunt wandelen, fietsen, hardlopen en er is van alles te beleven op de Terp. (www.komneiwommels.nl)

Lize Cnossen, dorpencoördinator gemeente SWF, geeft aan dat men bij de gemeente SWF een aanvraag kan doen voor een bijdrage uit het Kernfonds voor een idee dat bijdraagt aan de leefbaarheid van dorpen en steden. De aanvraag wordt getoetst en het maximale bedrag dat uitgekeerd kan worden is € 15.000,-.

Remko Zijlstra licht het Iepen Mienskipfûns toe. Heeft men een goed plan voor het dorp, dan kan men contact opnemen met Streekwurk om te bespreken of het idee in aanmerking komt voor subsidie (www.streekwurk.frl/idee). Zo ja, dan kun je een aanvraagformulier invullen via www.streekwurk.frl/imf. De maximale subsidiebijdrage is € 35.000,-.

Piet Meerdink geeft aan dat er nog een subsidiemogelijkheid is, de LEADER, die speciaal bedoeld is voor gebiedsbrede projecten die bijdragen aan de leefbaarheid. De subsidie-bijdrage bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van een project. De minimale subsidiebijdrage is € 43.750,- en maximaal € 150.000,-. Meer informatie kunt u vinden op www.streekwurk.frl/leader.

Anne Posthuma namens de Mallet & Percussionband vraagt om een oplossing. Het gebouw Bogerman sluit 1 augustus a.s. haar deuren en de Mallet Band gebruikt het pand om te repeteren en ook om alle materialen/instrumenten op te slaan. Waar moeten wij naar toe na 1 augustus 2018? Hopelijk heeft de gemeente SWF of de gemeenschap in Wommels een plek voor ons. We horen het graag!

Rondvraag
Dhr. Van der Velde vraagt; wat is de status van het leegstaande gemeentehuis?
Wethouder Offinga heeft gehoord dat er enige vertraging is, maar heeft de voorstellen van Patyna nog niet gezien. Aankomende maandag staat het op de agenda van het bestuurlijk overleg gemeente SWF.
Dhr. Hulzinga haakt hierop in en vraagt Doarpsbelang om de ontwikkelingen in de gaten te houden en kenbaar te maken aan de dorpsbewoners. Peter Meijlis geeft aan dat te zullen doen, maar nu zijn de gemeente SWF en Patyna aanzet, dus dat zullen we even moeten afwachten.

Klaas Frankena en Andries Wiersma zijn bezig met het realiseren van een boottrailerhelling nabij De Iisbaan 5 te Wommels en er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Littenseradiel en gemeente SWF. Het is financieel haalbaar en voor subsidie gaan ze in gesprek met de gemeente SWF.

Om 22.40 uur sluit Peter de vergadering en bedankt iedereen voor haar/zijn komst.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Wommels 2017

Donderdag 20 april 2017 om 20.00 uur in It Dielshûs

Meinte Wesselius opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.

Rinse Joustra, Agnes Terpstra en Peter Meijlis zijn in 2016 aan het bestuur toegevoegd, zodat er samen met Berend Bosgra en Meinte weer een volwaardig bestuur is ontstaan. Elke maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt er op de eerste donderdag van de maand vergaderd in het restaurant van Nij Stapert. Dorpsbewoners kunnen spontaan aanschuiven tijdens deze vergaderingen, maar ook met zeer grote regelmaat worden er personen uitgenodigd.

Het doel en functie van Doarpsbelang nog even kort op een rijtje (uitgebreid op wommels.nl, tab Dorpsbelang): 

- Het faciliteren van initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de leefbaarheid in Wommels;

- Het onderhouden van een relatie met de Gemeente;

- Het eens per jaar organiseren van een overleg met (bestuurs-) vertegenwoordigers van alle instellingen /organisaties in Wommels.

In 2016 is er o.a. een financiële bijdrage geleverd aan De Slachtmarathon en de huldiging van Liesette Bruinsma. Op 10 november 2016 zijn twee bestuursleden op bezoek geweest bij Doarpsbelang Witmarsum om daar te informeren naar de samenwerking met de gemeente SWF. Het contact gaat net als in Littenseradiel via een dorpscoördinator en ook overleg met wethouders. Ze gaven aan dat het contact prima verloopt. Februari 2017 was de Meet & Greet, waar verenigingen en organisaties zich konden presenteren aan de dorpsbewoners, met elkaar in gesprek gaan en ideeën konden worden voorgelegd. Het was een zeer geslaagde avond waar Meinte een aantal foto’s van laat zien. Berend Bosgra gaat nog één jaar door als bestuurslid en penningmeester. Peter Meijlis wordt officieel benoemd als voorzitter en neemt het stokje over van Meinte.

Peter geeft een korte vooruitblik richting 2018 wanneer Littenseradiel zal worden gesplitst en Wommels zal horen bij de gemeente SWF. Jan Stapersma, die ook het bestuur Doarpsbelang versterkt richting de overgang naar SWF, zal daar straks meer aandacht aangeven op de “jirpelkist”.

Locatiemanager Annagreet Krommendijk en programma-manager Machiel Talsma zijn uitgenodigd om de plannen die Patyna heeft met het gemeentehuis toe te lichten. De bedoeling is om 21 appartementen (grote en kleine) eind 2018 te hebben gerealiseerd. Appartementen met een goed voorzieningsniveau (wonen, zorg, welzijn en behandeling). Voor de toewijzing van de huurders telt het sociale component en zorg mee. De doelgroep die niet meer van corporaties mogen huren. Aan de buitenkant komen zeer beperkte aanpassingen. De “ferdivedaasje” in een ruimte op de begane grond moet samen met de mienskip worden opgepakt, dat is een randvoorwaarde. Ook wordt de herontwikkeling Nij Stapert en plannen gemeentehuis gelijktijdig uitgevoerd.

”Jirpelkist” momenten, een korte krachtige speech van maximaal 2 minuten. De volgende deelnemers pakten deze kans.

 Jan Stapersma vraagt om een gouden idee om Wommels op de kaart te zetten richting de grote gemeente SWF waar we vanaf 2018 bij horen. Lever voor 1 juni 2017 het gouden idee in bij één van de bestuursleden of mail het naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Rinse Joustra vraagt aandacht voor de talentenkaarten. Iedereen heeft talenten waarmee je een ander kunt helpen. Vul de kaart in en lever hem in bij één van de bestuursleden.

Cornelis Bruinsma zit samen met Broer Jacob Greidanus in de organisatie van de Slachtemarathon 2018. In 2018 is er alleen een wandeltocht verdeeld over twee dagen, te weten 31 augustus en 1 september 2018. Wommels wordt één van de overnachtingsplaatsen. Een grote camping realiseren in het dorp? Slaapplaatsen bij dorpsbewoners? ’s Morgens ontbijten met honderden mensen op de Terp? Mensen dan ook een stukje cultuur laten zien en een gevoel van “thûs” geven. Wie wil ons helpen met de organisatie van dit geweldige evenement? Neem contact op met Cornelis of Broer Jacob.

Anne Jan de Vries lanceert een idee voor de toekomst van het Bogerman gebouw. Het voorste gebouw behouden voor de uitstraling. Aan de achterkant tegen het appelhof aan een groot aantal Tiny Houses voor 1 persoons huishoudens en ideaal voor de jeugd, zodat deze categorie ook in Wommels blijft en niet naar de grote steden trekken. Meer hierover op donderdag 18 mei a.s. om 20.00 uur tijdens de maandelijkse vergadering Doarpsbelang in het restaurant van Nij Stapert.

Durk Douma zet de stichting Lytse Farwegen op de kaart. Ze hebben dit weer opgepakt om de vaarwegen rondom Wommels weer vaarbaar te maken en de aantal bruggen te verhogen naar 1.20 meter.

Pier Zijlstra geeft informatie namens de WEK. Er is een plan om 200 zonnepanelen te plaatsen op de Brede School in Wommels. Niet iedereen wil en kan zonnepanelen plaatsen op het dak. Je kunt nu meedoen voor 15 jaar met dit project Brede School. Meedoen? Neem contact op met leden van de WEK en binnenkort komt er meer informatie in het Diggelfjoer.

Berend Bosgra licht kort het financiële verslag toe. De kascommissie, Popko Wijnia en Gerrit Hulzinga, geven aan dat de financiën prima op orde waren. Popko wordt bedankt voor zijn tijd in de kascommissie en Jansien Kamstra stelt zich beschikbaar om zitting te nemen in de kascommissie naast Gerrit Hulzinga.

Dit jaar wordt voor de eerste keer een wisselprijs “Wommelser fan it jier” uitgereikt. Voor het jaar 2017 is dat Anna-Marie Wijnia. Ze neemt de wisselprijs, een uniek glazen beeld met pompeblêd, en een boeket bloemen in ontvangst uit handen van voorzitter Peter Meijlis, die toelicht welk vrijwilligerswerk Anna-Marie allemaal heeft gedaan of nog steeds doet. Anna-Marie noemt in haar bedankwoord ook dat er aandacht moet zijn voor de “stille krachten” die vaak veel vrijwilligerswerk verrichten en vaak niet op de voorgrond treden.

Peter Meijlis haakt daarop aan dat iedereen namen van een persoon of groep kunnen inleveren van de dorpsbewoners die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid van Wommels. Naam of namen kunnen met een toelichting worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Het bestuur zal dan elk jaar een keuze maken.

Tijdens de rondvraag vraagt Anna-Marie Wijnia waarom er geen vraag is gesteld aan de dorpsbewoners om bespreekpunten aan te leveren voor het jaarlijks overleg tussen het Doarpsbelang en de gemeente Littenseradiel. Peter Meijlis geeft aan dat Doarpsbelang geen klachtenloket is en dat er maandelijks een openbare vergadering is, dus iedereen is vrij om langs te komen of te mailen met vragen of ideeën.

Als afsluiting een quiz met vragen over Wommels. Na een tiental vragen hebben we drie winnaars te weten: Pieta Zijlstra-Abma, Pier Zijlstra en Murk Okkema, die naar huis gingen met een mooi kadopakket van Murk’s Slagerij.

Om 22.30 uur sluit Peter de vergadering en is het tijd voor een borrel en gezellig napraten.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Wommels
Donderdag 14 april in “It Dielshûs”

Op donderdag 14 april 2016 werd de jaarvergadering van Doarpsbelang Wommels gehouden in “It Dielshûs” in Wommels.

Bij het eerste kopje koffie kregen alle aanwezigen een lootje met een nummer. Dit was de eerste verrassing van de avond.

Deze vergadering was geen standaard jaarvergadering. Er was geen bestuurstafel waarachter het bestuur plaatsnam, maar de bestuursleden van Doarpsbelang zaten tussen de andere aanwezigen verspreid door de zaal.

Meinte Wesselius opende de vergadering op een ‘jierpelkist’. Hij nam de agenda van de vergadering door. Na de opening vertelde gastspreker Jaap Koen Bijma van Doarpswurk Fryslân waarom de generatie van nu zich in de huidige maatschappij niet wil binden aan een bestuursfunctie van meerdere jaren. Hij vertelt hoe het anders kan en ook Doarpsbelang Wommels slaat een nieuwe weg in. Sinds eind vorig jaar zijn de bestuursvergadering van Doarpsbelang openbaar. Deze worden iedere eerste donderdag van de maand gehouden in het restaurant van Nij Stapert en beginnen om 20.00 uur. Doarpsbelang wil meer zichtbaar zijn en willen meer een faciliterend zijn bij nieuwe initiatieven en werkgroepen om zo aan te sluiten bij de behoeften van het dorp en haar bewoners.

Na de pauze stapt Hendrik Jellema op de jierpelkist voor een pitch van 2 minuten. Hij geeft aan dat de jongeren zeker wel in Wommels willen blijven wonen, maar dat dit nu bijna niet mogelijk is. Er is geen tot weinig doorstroom en aanbod wat de (betaalbare) huizen betreft. Hij vertelt over de mogelijkheden die hij hierin ziet, wanneer er sociale huurwoningen komen voor de doelgroep van 20-30 jaar. Wanneer iemand de leeftijd van 30 jaar bereikt, zou hij/zij uit deze woningen moeten vertrekken om zo de doorstroom te garanderen en de leefbaarheid in Wommels te behouden.

Na het financieel verslag van de penningmeester Berend Bosgra is het tijd voor de bestuurswissel. Sonja Storm en Hendrik Jellema worden bedankt voor hun tijd en inzet. Zij geven beide aan door tijdgebrek te moeten stoppen met een bestuursfunctie binnen Doarpsbelang. Hierna worden Rinse Joustra en Agnes Terpstra voorgedragen als nieuw bestuurslid. Zij wilden niet dat Doarpsbelang Wommels een slapend karakter zou krijgen en waren daardoor gemotiveerd om zich aan te melden als kandidaat bestuurslid. Er is geen bezwaar van de leden en daarna worden zij benoemd als nieuwe bestuursleden van Doarpsbelang Wommels. Het bestuur blijft met hun komst naast Meinte Wesselius en Berend Bosgra op minimale sterkte en kan blijven bestaan.

Het lootje wat aan het begin van de vergadering werd uitgedeeld wordt gebruikt om een vijfde bestuurslid bij te loten. Siemy Molemaker is de gelukkige. Zij zegt niet direct nee, maar wil er over nadenken.

Bij de rondvraag zijn geen vragen en de vergadering wordt afgesloten. Zoals gebruikelijk is er na de vergadering tijd voor een borrel.

 

 “De wereld wordt zoals wij hem denken”

 

Bijma

Jaap Koen nam de aanwezigen mee naar het leven in deze tijd. Wat is er aan de hand in de samenleving en hoe kunnen we omgaan met individualisering. Hij deed dit aan de hand van filosofische theorieën en richtte zich vooral op het sociaal organisme. Dat is het gebied, waarin verenigingen enz. zich bewegen. Dat is ook het gebied waar vaak “gedoe” is.

In een schema maakte hij duidelijk waarom de samenleving nu anders in elkaar zit dan in de jaren 50, 70 en 90 van de vorige eeuw. In de jaren 70 van de vorige eeuw zaten we in de tijd van samenleving met elkaar en delen van materie. De meeste aanwezigen zijn opgegroeid in die tijd. Nu zitten we in de tijd van individualisme en het geestelijke (mindfullnes, yoga). Jaap Koen legde uit dat dit ook de reden is waarom het in de huidige tijd zo lastig is om mensen in een bestuur van een vereniging te krijgen.

Het is niet zo dat jongeren niets willen doen voor de samenleving. Maar niet meer op de traditionele manier. Vier jaar in een bestuur met minimaal 10 vergaderingen in een jaar past niet meer bij de meeste jongeren. Wat jongeren wel willen, is een overzichtelijke klus, waarvan het begin en het eind bekend is.

Een ander aspect dat Jaap Koen Bijma naar voren bracht, is dat de samenleving uit drie systemen bestaat. Het rechtssysteem, waar verenigingen en de overheid toe behoren en waar het democratische stelsel geldt. Dan het culturele en geestelijke leven, het gebied waar men in vrijheid zijn eigen ideeën ontplooit. En als derde het economische leven, de ondernemers, die in feite de andere twee betalen. Het economische leven is hiërarchisch. Ergens in het midden komen de drie aspecten bij elkaar. Het is de kunst voor ieder om zich in het gezichtspunt van de ander te verplaatsen en zo samen te komen tot een gedragen besluit.

Tot slot ging het over geluk. Genieten is voor de meeste mensen geluk. Voor een kleinere groep is geluk ook nuttig zijn; dat zijn de actieve dorpsbewoners. En een nog kleinere groep vindt geluk in verantwoordelijkheid nemen en in besturen gaan zitten. Om meer mensen actief te krijgen voor de gemeenschap is het zaak om de genieters bewust te maken dat nuttig zijn ook kan leiden tot geluk. Op die manier krijg je meer mensen actief in de mienskip.

Het was een leerzame avond, waar veel herkenning naar voren kwam, waardoor er waarschijnlijk ook wat meer inzicht ontstond in waarom dingen gaan zoals ze gaan. Een avond met veel theorie en weinig echte praktische oplossingen. Misschien kan daarop in een mogelijk vervolg verder worden ingegaan.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Wommels
Dinsdag 10 maart 2015 in “It Dielshûs”


Afwezig met kennisgeving: buurtverenigingen De Rolpeal, Mr. O. Hiemstrastrjitte, tennisvereniging.


1  Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij vertelt iets over de rol en taken van Doarpsbelang en uit zijn zorg over het voortbestaan van Doarpsbelang Wommels. Dit omdat het bestuur op dit moment onderbezet is en er moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden zijn.

2  Vaststellen agenda
Er zijn 2 aanwezigen die aangeven een punt voor de rondvraag te hebben. Daarna wordt de agenda vastgesteld.

3  Notulen jaarvergadering dd 25 maart 2014
Het bestuur heeft besloten dat de notulen niet meer worden voorgelezen. Het verslag is tegelijkertijd met het de agenda voor deze vergadering op Wommels.nl geplaatst en is daarmee voor iedereen ter inzage geweest. Ook liggen er vanavond voor de mensen die bovenstaande gemist hebben, geprinte exemplaren van de notulen op de tafels. Iedereen die zijn/haar emailadres invult op de presentielijst, krijgt de notulen van deze avond gemaild.

Terugblik notulen vorige vergadering:
- Er mag nu meer gebouwd worden dan vorig jaar tijdens de vergadering is aangegeven.
- Is er behoefte aan een dodenherdenking in Wommels op 4 mei? Is hier draagvlak voor?

4  Terugblik op 2014
Er wordt een kort verslag gegeven van de zaken waarmee Doarpsbelang Wommels zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Er wordt uitgesproken dat er helaas minder zaken opgepakt zijn dan men graag zou willen. Dit heeft te maken met de onderbezetting van het bestuur.

5  Financieel verslag 2014
De penningmeester geeft een verslag van de financiën over het jaar 2014. Opmerkingen en vragen  hierbij zijn:
*Er is een verandering in de deelname m.b.t. FKWWI: we hebben nu voor de laatste keer € 125,00
 hieruit gekregen. Het totale bedrag is nu afgelost.
* Contributie:
 - Het bestuur denkt na over een andere manier voor het innen van de contributie (automatische
     incasso?
 -Er wordt ook nagedacht of het contributiebedrag van € 2,50 per jaar verhoogd kan worden
 -Er is minder rente ontvangen in vergelijking met andere jaren
 -Wommels.nl is losgekoppeld van Doarpsbelang Wommels. Om dit bij de notaris vast te laten
 leggen, moesten er eenmalige kosten worden gemaakt.
*Wat gebeurt er met het geld indien de contributie wordt verhoogd?
 Het bestuur ziet nu nog geen noodzaak om de contributie te verhogen, maar met een nog grotere
 daling van het aantal leden moet er wel worden nagedacht over hoe er voldoende inkomsten
 gegenereerd kunnen worden. Bauke Heeres legt uit dat er voorheen gekozen is om het bedrag van € 2,50 aan te houden om het contributiebedrag niet de reden te laten zijn dat mensen geen lid willen/kunnen worden. Het is
 belangrijk dat zoveel mogelijk Wommelsers lid zijn om draagvlak en achterban te houden.
*Anne-Marie Wijnia: er staat inkomsten van slechts 500 leden genoemd. Er zijn ± 1000 huishoudens
 in Wommels. Zijn zoveel mensen geen lid van Doarpsbelang?
 Doarpsbelang heeft maximaal 850 huishoudens als lid gehad. Dit neemt helaas steeds verder af.

Pieta Abma en Feikje Gerlofs hebben de kascontrole gedaan. Later bleek dat Oege Okkema vorig jaar plaats had genomen in de kascommissie in plaats van Pieta Abma. Om deze reden zal Oege Okkema volgend jaar de kascontrole voor zijn rekening nemen samen met Popko Wijnia.

6  Bestuurswisseling
Het bestuur moet helaas afscheid nemen van Jansien Kamstra als bestuurslid. De voorzitter prijst haar inzet de afgelopen jaren. Jansien is erg betrokken bij het dorp en weet veel van het dorp en de inwoners. Zij heeft doorzettingsvermogen en is altijd optimistisch. Deze eigenschappen zal het bestuur gaan missen. Jansien krijgt een bloemetje en een VVV-bon als dank voor haar inzet. Zij geeft aan met plezier de 6 jaar als bestuurslid te hebben meegedraaid binnen Doarpsbelang Wommels. Het bestuur is blij om Meine Wesselius als nieuw bestuurslid te mogen voorstellen. Dit voorstel wordt door de aanwezigen aangenomen.

7  Waar zijn we momenteel mee bezig?
*Naar aanleiding van de sluiting van het kantoor van de Rabobank is er overleg over de plaats van
 een geldautomaat.
* Er is een werkgroep die zich bezighoudt met de aanpassingen van de kruisingen in de N359. Deze
 werkgroep heeft een plan gepresenteerd aan gedeputeerde Poepjes. Er is inmiddels een bedrag vrijgemaakt voor de aanpassing van deze kruisingen. Nu wordt er nog gekeken naar de meest haalbare wijze waarop dit gedaan kan worden. Het plan van Murk Okkema wat ook in Wommels bekend is, staat hier los van.Pieteke de Boer en Hendrik Jellema zijn tot begin dit jaar werkzaam geweest binnen deze
 werkgroep. Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
*Er is overleg over een energiecoöperatie in Wommels. Meer informatie volgt na de pauze.
*De Keatsebaen, Hottingawei en Van Sminialeane worden dit jaar aangepakt. De omwonenden
 zijn hier door de gemeente bij betrokken. Doarpsbelang zal indien nodig meedenken.
*Samen met de ondernemersvereniging wordt gekeken naar de bebording bij de entrees van 
 Wommels. De verwaarloosde plattegrondkasten zullen door de gemeente worden verwijderd.
*Doarpsbelang doet een oproep voor enthousiaste Wommelsers om te helpen bij de organisatie van
 de Slachtemarathon.
*Er komen klachten van buurtbewoners over het bord over de voorrangsregels bij de uitrit van
 De Bosk naar de Terp.
Reacties van de aanwezigen:
- Anne-Marie Wijnia:  er is behoefte aan een centrale plaats waar informatie kan worden gedeeld.
- Pieteke de Boer: Is bij Doarpsbelang bekend dat het politiepunt in Wommels zal sluiten? Dit is niet bekend. Het bestuur zal hier navraag naar doen.
- Daan de Hoop: Vanaf de Súdhoeke wordt er minimaal 50 km per uur gereden richting Hofkamp. Kan er een bord geplaatst worden dat dit maximaal 30 km per uur mag zijn?
Buurtvereniging Wetterwyk is in overleg met de gemeente over een bord. Op dit moment lukt dit wat het geld betreft niet. Buurtvereniging Hofkamp oppert het idee om het getal 30 op de weg te schilderen.

8  Rondvraag
* Is er ergens geld voor restauratie en/of onderhoud voor de voormalige ingang van de villa van de freule? Dit is particulier bezit. Doarpsbelang zal de gemeente vragen naar de mogelijkheden.
*Sommige wegen of delen ervan in Wommels zijn breder gemaakt, maar het laatste stukje niet. Kan dit niet anders? Doarpsbelang heeft hierover al overlegd met de gemeente. Dit is een geldkwestie.
* Het huisje vlak voor de brug bij Warntille staat te verpauperen. Kan hier niet aan worden gedaan?
Doarpsbelang heeft hierover al contact gehad met de gemeente. Hier is nog geen reactie op gekomen. Bauke Heeres geeft aan dat het een beeldbepalend pand is met een recreatiebestemming. Het heeft lang bij de gemeente gelegen voordat er een besluit genomen is hoe verder. Dit is nu gebeurd en er zal binnenkort weer actie ondernomen worden door de eigenaar.
*De bus stopt midden op de weg. Sommige mensen vinden dit gevaarlijk. Het werkt wel snelheidsremmend. Binnenkort zal er door de politie en schoolkinderen een actie worden gehouden om de automobilisten.
*Het fietstunneltje net buiten Wommels is vies en er ligt vaak glas. Is het mogelijk dat er bij de gemeente geïnformeerd wordt of dit schoongemaakt en opgeruimd kan worden? Misschien kan de politie ook patrouilleren om mensen een veiliger gevoel te geven?
Doarpsbelang zal met de gemeente overleggen.

Na de pauze was er een presentatie van Us Kooperaasje en de WEK.