Wommels.nl

Tywerthiem yn Sweden foar Under de Toer

tywertzweden

Bewenners fan Tywerthiem binne op't heden yn Sweden by Klaas (Malda) om opnames te meitsjen foar it Under de Toer projekt 'De Profylfoto fan Klaas'. By Omrop Fryslân in berjocht mei in alderaardigste video hjiroer. De opnames wurde makke troch Jaring Rispens. It Greidhoek' Festival syket in plakje foar in lytse foarpremjère hjirfoar; dan kin we allegear efkes meisjonge.