Wommels.nl

Biologyske boeren yn Wommels

biologyskbuorkje

Sneon wie op Omrop Fryslân in reportaazje oer biologyske boeren yn Wommels en omjouwing yn in programma fan Van Gewest tot Gewest, Gewest Fryslân. Moaie bylden fan û.o. ek it 'Molkfabrykje' oan de Walperterwei. It is hjir werom te sjen. Aant Hofstra tipte ús dit. Tank Aant.