Wommels.nl

Melde skea by stoarm yn SWF

stoarm

It stoarmet op't heden nochal yn Wommels. At der dêrtroch skea ûntstien is dan kin dat by SWF melden wurde fia dizze link. Is der wat libbens bedriigjends oan de hân dan efkes skilje nei 0900-8844 as 112. Is it op in oare wize gefaarlik dan kin in spoedmelding dien wurde (fia deselde link, oanfinke gevaarlijke situatie). Foto omwaaide beam Swingoerd: Aant Hofstra.