Wommels.nl

SDS JO13-1 Kampioen

D1

SDS JO13-1 (foarhinne D1) is juster kampioen wurden. Yn it team sitte in pear Wommelser jonkjes, Wout, Sjirk Jetse en Jens. De heit fan Jens, ien fan de lieders fan it team, hat wat foto's en in filmke op syn facebook stean. Ek opmerklik: Tjitske Heeres skoarde juster leafst 7 kear yn de mei 10-2 wûn wedstriid tusken SDS VR1 en Bolsward VR2. Freedtejûn wie de slotjûn foar de jeugd tige slagge, Timen de Boer wûn de penaltybokaal.

penaltywinners