Wommels.nl

Dit jier op snein 28 maaie de Geidhoekekuiertocht

vd48nZjL

Kom Nei Wommels organisearret dit jier op snein 28 maaie de Geidhoekekuiertocht mei in ferassingstocht foar skoalbern bij de ôfstân fan 5 kilometer. De jiermerk, dy't tagelyk hâlden wurdt, set om 11.00 oere útein, tagelyk mei de rommelmerk. Tidens de merk sil de brânwacht fan Wommels demonstraasjes sjen litte. Der binne geregeldwei ek oare demonstraasjes en der is trochrinnend musyk. Sjoch foar mear ynformaasje, nijs, opjaan en oare saken op de webside: www.komneiwommels.nl