Wommels.nl

Chique Doarpsfeesten 2016

Sletterace2016-01

Wommels is drok dwaande mei de Doarpsfeesten. It waar is goed en it is drok en gesellich op de Terp. Foto's fan inkelde ûnderdielen fan it programma stean op ús nije fotopagina oer allerhande dingen yn Wommels. Op de facebookpagina fan de Feestkommisje stiet in alderaardichst filmke fan de muzyk yn Nij Stapert.