Wommels.nl

 1. Marije Zigterman wint 4e prijs in Dedemsvaart

  Maandag 16 Januari 2017

  De judoka's van Sportcentrum Akkermans komen vanuit een grote regio rondom Wommels. Toch zijn er ook nog wel degelijk Wommelser judoka's en één van het was afgelopen zaterdag succesvol in Dedemsvaart. Dit was Marije Zigterman, zij behaalde een 4e prijs in haar categorie. De overige prijzen werden als volgt verdeeld. Kampioen werden: Kyara Vonk (Sneek) en Omar Rokic (Sneek) en Jelmer Eijzenga (Tzum). 2e prijzen voor: Merel Wolthuis (Bolsward) Ciska Adema (Workum), Anouk Adema (Workum), Mirthe van der Groot (Sneek), Nikki Adema(Workum), Dytmer Bakker(Bolsward) en Tymen Bootsma (Workum). 3e prijzen voor: Nadja Rokic (Sneek) en Yannick van Netten (Sneek) en Rutger Eijzenga (Tzum).

 2. Bottleneck en Keus in It Dielshûs

  Zondag 15 Januari 2017

  BottleneckKeus

  Zondag 5 februari van 16.00 tot 19.00 uur muziek van het duo Jack Bottleneck en Johan Keus in It Dielshûs. Het duo brengt een eigenzinnige mix van blues, countryblues en americana ten gehore. Jack Bottleneck heeft een ruig leven gehad en dat klinkt door in de nummers die Bottleneck en Keus ten gehore brengen. Meer hierover op de website van It Dielshûs.

 3. Grut ferskaat op eksposysje yn it gemeentehûs

  Zondag 15 Januari 2017

  2017-01-10 exposanten

  Gjin keunst fan ien persoan dit kear yn it gemeentehûs fan Wommels, mar in grut ferskaat, mei tank oan it wurk fan goed tweintich hobbyskilders. Alle eksposanten hawwe wol ien ding gemien: se krije alle wiken of twa wiken les yn atelier Passe Partout fan Lieneke van der Kwaak yn Winsum. Mear hjiroer op de webside fan de gemeente.

 4. Meet en Greet fan Doarpsbelang

  Zaterdag 14 Januari 2017

  thumb meet-and-greet

  Oer in moanne op tiisdei 14 febrewaris is Doarpsbelang Wommels fan doel in Meet en Greet jûn te hâlden yn it skoalgebou fan Bogerman. De jûn is foar ferienings en ynwenners fan Wommels en stiet yn it teken fan ferbining. Mear hjiroer op de pagina laatste nieuws fan Doarpsbelang (as hjir yn in pdf).

 5. Nij bestjoer Freule

  Vrijdag 13 Januari 2017

  freule

  Ferliene jier is de Freule Keatspartij yn in aparte stifting ûnderbrocht. Dizze stifting hat no in nij bestjoer dat de ferantwurdlikens foar de organisaasje op him nimme sil. Foarsitter is wurden Johan van Tuinen fan Berltsum. Fierder sitte der yn in nije bestjoer: Anke Strikwerda út Itens, René Politiek út Frentsjer en Gerrit Flisijn en Jantine Weidenaar út Wommels. Mear hjiroer op de webside fan de KF Wommels.

 6. Garen gezocht voor Haak maar Aan

  Donderdag 12 Januari 2017
  gezocht20garen

  Bibliotheek Wommels en de haaksters van Haak maar Aan zijn op zoek naar garen want het is bijna op. Heb jij nog (niet te dun) garen liggen en doe je er niets mee? Dan heel graag richting bibliotheek want 16 januari van 14.00-15.30 uur is er weer een Haak maar Aan. Alvast bedankt.

 7. Bibleteeknijs

  Dinsdag 10 Januari 2017

  bibliotheek-300x127

  Moandei 16 jannewaris is der wer 'Haak maar Aan' fan 14.00 oant 15.30 oere. Tongersdei 16 jannewaris is der in workshop Poëzy mei Pieteke. Hoe makkest in gedicht? Hoe komst oan ynspiraasje? Omdat it best wol spannend is om in gedicht te skriuwen gean we mei yllustraasjes oan de slach. En as it net slagje wol dan makkest in 'knipgedicht'. Komst dus altyd mei wat thús. Yn it Frysk as it Nederlânsk, wat mar it bêste by dy past. 

  >>> Meer
 8. Biobak voortaan op dinsdag geleegd

  Maandag 9 Januari 2017

  logoomrin

  In het ophaalschema van Omrin is een kleine wijziging doorgevoerd. We waren gewend dat de biobak (de groene container) om de 2 weken op woensdag werd geleegd. Deze zal in 2017 voortaan eens in de 2 weken op dinsdag geleegd worden. Te beginnen op morgen. Het lele schema staat bij >>> Meer

  >>> Meer
 9. SDS trainers bliuwe noch in jier

  Zondag 8 Januari 2017

  sdstrainers

  Op de nijjierssit fan SDS waard justerjûn bekend makke dat trainer Marco Hoekstra en assistenttrainer Robert Hoekstra foar in jier bytekene hawwe by SDS. It bestjoer fan SDS is hjir tige wiis mei. De nijjierssit wie in grut súkses, mear hjiroer op de webside fan SDS.

  >>> Meer
 10. Toanielselskip Wommels is wer los

  Vrijdag 6 Januari 2017

  toaniel

  Toaniel Selskip Wommels is mei in nij stik dwaande. Se kinne it stik dwaan, dat se eins foarig jier spylje woenen, “In aap oer de flier”. Se hawwe mar leafst njoggen spylers ree fûn om mei te dwaan. In stik fol humor en aksje, wer’t sysels no al in soad wille om hawwe. De útfiering is op sneon 11 maart 2017 om 20:00 oere yn it Dielshûs! Dizze datum kin alfêst yn de aginda!