Wommels.nl

 1. Jelle en Henk Jan 50 jier

  Woensdag 27 Juli 2016

  Jelle50

  Dûbel feest wie it hjoed by TMF De Jong oan de Walperterwei. Net allinnich wurkjouwer Jelle de Jong waard 50 jier, ek kollega Henk Jan Talsma seach Abraham. Wa't troch Wommels ried kin it net mist hawwe. Beide mannen lokwinske!

  >>> Meer
 2. Pake & Beppe gratis!

  Dinsdag 26 Juli 2016
  pakebeppe

  Tijdens de zomervakantie mogen pake en beppe (opa & oma) GRATIS naar binnen wanneer zij met een betalend kleinkind (vanaf 2 jr.) naar het zwembad komen.

 3. Lêze foar de Freule tiisdei 9 augustus

  Maandag 25 Juli 2016

  lfdflogo

  Ferliene jier liet it bestjoer fan it Freulelêzen witte dat sy it stokje graach oerjaan woene oan in tal nije minsken. Nei 10 jier hiene Pieter de Groot, Henri Meijering, Niko Ruiter en Hinne Bokma de aksje fan 2005 op de Tsunami ta in grut súkses makke, de jûn foar de Freule by it ûndergean fan de sinne it (foar)lêzen fan in ferhaal yn de Passantenhaven fan Wommels.

  >>> Meer
 4. 15000ste besiker swimbad De Klomp

  Zondag 24 Juli 2016

  IMG-20160723-WA0000

  Swimbad De Klomp koe juster de 15000ste besiker fan it seizoen wolkom hjitte. It wie in famylje út Rotterdam; se binne yn Fryslân op fekânsje. Fan badjuf Ida krigen se in 12-badekaart. Dy koenen se wol brûke mei it moaie waar fan de kommende dagen, want se fûnen it sa noflik en moai yn De Klomp dat se fêst fan doel wienen om wer te kommen.

  >>> Meer
 5. Foarferkeap Freulekaarten

  Donderdag 21 Juli 2016
  freule wommels

  Woansdei 10 augustus wurdt der troch jongens fan 14 oant 16 jier wer striden om de 'Villa' fan de Freule. Kommende moandei, 25 july, set de foarferkeap fan de Freulekaarten útein by Warenhuis van der Velde. De doar giet moarns om 08.00 oere iepen.

 6. Spulwike op bezoek in Wommels

  Woensdag 20 Juli 2016

  spulwike

  De eerste week van de schoolvakantie, traditiegetrouw 'Spulwike'. Vandaag is Spulwike op bezoek in Wommels. Het thema van dit jaar is beroepen. Met een speurtocht door het dorp en vervolgens heerlijk afkoelen in zwembad de Klomp. Op de facebook pagina van spulwike meer foto's van deze Beroepen week.

 7. Zomer in de Klomp

  Dinsdag 19 Juli 2016
  zon2

  De zomervakantie is begonnen, dus vanaf deze week is het zwembad iedere dag vanaf 12.00 uur geopend. De zwemlessen vinden plaats in de ochtend, op dinsdag- en vrijdagochtend (08.00-09.30 uur) én op maandag-, woensdag- en vrijdagavond (20.00-20.45 uur) is er gelegenheid om banen te zwemmen. Meer informatie is te vinden op www.zwembaddeklomp.nl

  Woensdag 20 juli is het zwembad vanaf 15.00 geopend i.v.m. Spulwike.

 8. Boeken inleveren bij de Bieb komende 3 weken

  Zondag 17 Juli 2016

  bieb

  De bibliotheek in Wommels is de komende drie weken alleen op maandag open. Door een interne fout kan het zijn dat uw inleverdatum niet klopt en wel op een woensdag of vrijdag is. Als u dit aangeeft bij het inleveren dan zorgen de dames van de bieb ervoor dat het eventuele te laat geld kwijtgescholden wordt.

 9. Triathlon Wommels 10 sepember

  Zaterdag 16 Juli 2016

  triathlonjumbo

  Na de prachtige hele triathlon Frysman in Gaasterland richt Tsjeard Hofstra zich, naast zijn normale werkzaamheden (5Online, binnenkort nieuwe website SDS) nu met zijn geheel Wommelser organisatieteam op de Triathlon Wommels. Deze 1/8ste en kwart triathlon wordt op zaterdag 10 september gehouden. Zwemmen in de Bolswarder vaart of zwembad De Klomp, fietsen door de Greidhoeke en hardlopen over de Nije Kromme, ook in deze minder zware vorm is het een pittige, maar leuke sportieve uitdaging. Voor de jeugd is er op 9 september een 1/32ste triathlon.

  >>> Meer
 10. 12e Editie Jong-Feintepartij

  Donderdag 14 Juli 2016

  jong feinte

  Op de 4e woensdag van juli is de 12e editie van de Jong-Feintepartij, de speciale KNKB afdelingswedstrijd voor junioren van 17 tot en met 21 jaar. Woensdag 27 juli 2016 begint het om 10.00 uur en maandag 25 juli 2016 is de loting van de wedstrijd om 20.00 in het verenigingsgebouw op sportpark "De Skoalleseize".

  >>> Meer