Wommels.nl

 1. Skouderklopke foar Mantelsoargers

  Zondag 23 Oktober 2016

  thumb Mantelzorg

  Mantelsoargers binne minsken dy’t lang soargje foar in groanysk sike of in oar persoan dy’t harren neist stiet en him sels allinnich net rêde kin. Net om’t se in helpferlienend berop hawwe, mar om’t se in sosjale relaasjes mei dizze persoan hawwe. Dit kin in partner, âlder as bern wêze, mar ek in oar famyljelid, freon, kunde of buorman. Mantelsoargers wurde net betelle foar harren wurk, mar fertsjinje wol grutte wurdearring. As lytse blyk fan dizze wurdearring dielt de gemeente Littenseradiel ‘skouderklopkes’ út: in weardebon fan 50 euro.

  >>> Meer
 2. Tryater hold keukentafelpetear foar De wierheid fan Wylgeragea

  Vrijdag 21 Oktober 2016

  Wylgeragea5

  Dat de foarstelling dy’t Tryater sneintemiddei om 15:30 yn it Dielshûs spilet aktueel is, bliek by it keukentafelpetear dat Tryater tiisdeitejûn by Aart Laferte thús (oan de Hofamp) hold. Tryater reizget op it moment mei De wierheid fan Wylgeragea troch de provinsje en organisearret op inkele plakken ekstra aktiviteiten dy’t by it tema fan de foarstelling passe. In pear Wommelsers dy't it om dy keukentafelit der meiinoar oer hiene stelden fêst dat yn de maitiid fan dit jier Wommels aardich ferdield wie oer de needopfang en dat dat no wol wer delbêde wie, mar noch net hielendal ferjitten.

  >>> Meer
 3. It Snoekfiskjen mei de Fûgelwacht Wommels

  Vrijdag 21 Oktober 2016

  Snoekfiskje15

  Ferliene wike sneon wie wer it jierlikse Snoekfiskjen foar de jeugd fan de Fûgelwacht Wommels. Under begelieding gongen de bern yn boatsjes de Boalserter trekfeart út. Der waard aardich wat snoek fongen, de grutste fan 97 cm troch Jesse Fennema. Dy krige dan e de earste priis. Henk Bootsma hat it kreas mei syn kamera fêstlein. By >>>Meer in pear fan syn foto's en op syn facebookside noch folle mear.

  >>> Meer
 4. Rubberbranche betellet ûndersyk keunstgêrsfjilden

  Vrijdag 21 Oktober 2016

  skoalleseize07

  Der is yn it lân in soad ûnrêst oer de keunstgêrsfjilden, fral oer dy't foar it fuotbal brûkt wurde. De rubberbranche dy't âlde autobannen fermealet ta granulaatkorrels is der neffens in artikel yn de LC sels fan oertsjûge dat de korrels feilich binne en wol der foar betelje dat alle twifeleftige fjilden ûndersocht wurde om sa alle ûnwissens dêroer fuort te nimmen. Krekt mei de weriepening fan de Skoalleseize wie de útstjoering fan zembla dy't alle konsternaasje yn gong sette (reaksje fan SDS hjirop stiet hjir). Fan dy weriepening hat Henk Bootsma moaie foto's makke, in pear stean by >>>Meer en in soad op syn facebookside.

  >>> Meer
 5. Opendag bij Echte Bakker Posthuma

  Donderdag 20 Oktober 2016
  open dag_bakker

  Ontdek de bakkersgeheimen van Echte Bakker Posthuma tijdens de opendag op 28 oktober in Wommels. Proef, beleef en geniet! Jong én oud is welkom van 10.00- 22.00 uur.

 6. Workshop 'De kracht van gedachten' in Bibliotheek Wommels

  Woensdag 19 Oktober 2016

  sinneflecht

  Natuurgeneeskundepraktijk Sinneflecht uit Britswert verzorgt op donderdag 27 oktober een workshop over "De Kracht van Gedachten" in Bibliotheek Wommels. Het idee van de workshop is om te demonstreren hoe invloedrijk onze gedachten zijn op ons lichaam en onze leefwereld. Sinneflecht neemt je mee op een reisje van verbeeldingskracht, een avontuur van de kracht van onze gedachten. Meer over de workshop op de site van de bibliotheek. 

   

 7. Belibje de nacht fan de nacht by Leons

  Dinsdag 18 Oktober 2016
  Nacht fan_de_nacht

  Natuurmonuminten organisearret op sneon 29 oktober in jûnskuier troch it prachtige natoerreservaat 'de Leonspolder'. Dizze kuier wurd organisearre om de klam te lizzen op de skjimtme fan it wiere tsjuster 'De nacht fan de nacht'. De kuier begjint om 20.00 oere by de tsjerke fan Leons en duorret ûngefear 2 oeren. Wolst meirinne dan graach efkes oanmelde by Jelle de Boer, fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. as 0515-331647.

 8. Hendrik en Sytske de Boer 65 jier troud

  Maandag 17 Oktober 2016

  famdeboer65jr

  Hjoed wie it feest op Swingoerd 19, want it wie 65 jier ferlyn dat Hendrik de Boer en Sytske de Boer-Pranger troud binne. Se binne beiden noch yn in ridlik goede sûnens. Famylje en bekinden ha harren lokwinske mei dizze dei en hoopje allegjirre dat se der noch hiel wat jierren by krije meie. Dêr kinne wy ús allinnich mar by oanslúte fansels. 

 9. Doek!

  Zondag 16 Oktober 2016

  doek

  Donderdag 27 oktober speelt DOEK! om 20.00 uur in It Dielshûs. Doek! is een komedie met direct spel en rake dialogen. Het stuk is sinds 2011 een groot succes in zowel Nederland als Duitsland. Pier21, bekend van onder meer ‘De Emigrant’, ‘Feteranen’ en ‘Life is beautiful’, brengt ‘Doek!’ nu in het Fries met twee acteurs van formaat: Hilbert Dijkstra en Tamara Schoppert.

  >>> Meer
 10. Tryater: De wierheid fan Wylgeragea in It Dielshûs

  Zaterdag 15 Oktober 2016

  wylgeragea1

  Op snein 23 oktober spilet De wierheid fan Wylgeragea yn It Dielshûs yn Wommels. De wierheid fan Wylgeragea is in toanielstik fan Tryater op in nije tekst fan toanielskriuwer Kees Roorda (Ljouwert, 1967) en spilet yn in plattelânsmienskip earne yn ús lân. Yn in lyts doarpke is alles goed. De minsken witte wat se oan mekoar ha. Famyljes kinne mekoar al generaasjes lang. Dat jout rêst en fertrouen. Hjir stappe de minsken op bêd sûnder de doar op slot te draaien. Oant in skaad oer de lytse mienskip falt. Der wurdt ynbrutsen. En dan binne de rapen gear. Unheil folget. Geroften wurde fertinkingen en fertinkingen wurde beskuldigingen. Oant de dieder fûn wurdt, sil it nea wer wurde sa’t it wie.

  >>> Meer