Wommels.nl

 1. Snor tidens de Wommelser merke

  Zaterdag 20 December 2014

  snor

  Aant Hofstra hat al like goed as syn soan Tsjeard (hjirûnder) each foar detail.  Yn in artikel oer Rients Gratema yn de kultuerbylage fan de LC fan freed stie it stikje tekst hjir njonken dat troch der op te klikken te fergrutsjen is. Alderaardichst dat dit Rients op it idee fan de iepenloftspulspylster brocht hat en it is wol nijsgjirrig wa't dizze man west hat. Wa't it wit mei it ús wol Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 2. Draafskoech healwei Burchwert

  Zaterdag 20 December 2014

  skoeg2

  Tsjeard Hofstra seach ûnder it trainen, it sil gjin 60 km troch de bergen west ha, want hy wie noch aardich skerp, healwei Burchwert by de mûne in draafskoech yn de berm stean en tocht miskien is ien út Wommels dizze ferlern. At dit sa is dan is foar dyjinge de skoeg dêr wer op te heljen. Soe hy as sy op allinnich de oare skoeg nei hûs toffelle wêze?

  >>> Meer
 3. Papierkoer boarterstún Oer de Brêge ferwoaste

  Zaterdag 20 December 2014

  Fannacht is de papierkoer fan boarterstún Oer de Brêge oan de Freuleleane hielendal ferwoaste troch fjoerwurk. Wol gau ris hingje der by jûntiid wat jongerein yn en om dizze boarterstún om en der giet dan ek wol faker ris wat stikken. It falt it bestjoer fan de boarterstún net ta om de saken wat kreas en geef te hâlden, dat die bin dêr net sa wiis mei. Miskien jildet dit ek foar oare boarterstunen. Se soenen no graach witte wolle at ek ien wat sjoen hat fannacht en wolle de jongerein fersykje rekken te hâlden mei de lytse bern die't graach yn de boarterstún boartsje meie. Wa't wat fernommen hat kin dit Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 4. Krystmerke by De Opslach

  Vrijdag 19 December 2014

  kerstmarktopslach07

  Justerjûn wie by De Opslach in krystmerke. De bern hiene allegear leuke krystspullen makke, die't de âlden foar in goed doel keapje koenen. De âlden hienen lekker iten en drinken makke, dat wurde gesellich opiten en -dronken. Der wie ek in echte DJ, in pear kapsters en in spesjale tekenlerares en guon bern wiene moai ferklaaid.

  >>> Meer
 5. Wommels.nl nu een zelfstandige stichting

  Donderdag 18 December 2014

  StWW5

  Wommels.nl is een zelfstandige stichting geworden. Sinds de oprichting in 2007 was de site onderdeel van Doarpsbelang Wommels. Voorzitter Hessel Hofstra, secretaris Jolanda Abma en penningmeester Frouke Bleeker hebben donderdag 18 december de oprichtingsstauten bij de notaris ondertekend. Hiermee is de verzelfstandiging formeel een feit. In de praktijk zal er niet zoveel veranderen en dit geldt zeker voor onze bezoekers en deelnemers.

  >>> Meer
 6. Kerstfeest

  Woensdag 17 December 2014

  Aankomende zondagavond, 21 december, zijn er op diverse plekken in Wommels levende kersttaferelen. Het kerstverhaal begint om 18.30 uur bij de Jacobikerk. Vanuit daar vertrekken er groepen, onder begeleiding van een speciale gids, langs de kersttaferelen. Personen uit het kerstverhaal vertellen hun verhaal, uiteindelijk aangekomen bij Jozef en Maria met het kindje Jezus. Na afloop is er voor de kinderen van de basisschoolleeftijd een boek. 

 7. Vuurwerk voorlichting voor Bogermanleerlingen

  Dinsdag 16 December 2014

  MWSnap316

  Binnenkort is er weer vuurwerk te koop. Van dit vuurwerk genieten ieder jaar weer heel veel mensen. Het afsteken ervan is niet altijd zonder gevaar. Vandaag gaf buurtagent Trinus Hoekstra aan de leerlingen van de klassen 1 en 2 van het Bogerman Wommels. Zij weten nu wat wel en juist niet te doen bij het afsteken van vuurwerk. Bijgaande foto is van Trinus Hoekstra.

 8. Iepeningstiden gemeentehûs rûn de feestdagen

  Maandag 15 December 2014

  Littenseradiel1

  Yn de kommende wiken binne in soad minsken frij. At je dan noch wat op it gemeentehûs te regelje ha kin dat yn dan moai. It is dan wol goed om te witten dat je hjir rûn de feestdagen net altyd op de selde tiden as oars terjochte kinne. Op de side fan de gemeente binne dizze oanpaste iepeningstiden te finen.

 9. Immy Auck twadde op it Amelân

  Zaterdag 13 December 2014

  adventurerunwommels3

  Immy Auck Kersbergen is hjoed twadde wurden op de heale marathon fan de Adventure Run op it Amelân yn in tiid fan 1.20.23, op dit parkoers in geweldige tiid hiewol de omstandichheden aardich tafoelen. Undanks dat Immy Auck de grutte favorite Stefanie Bouma fier efter liet, wie der dochs noch krekt ien rapper, Marije ter Aar yn 1.19.28. Der dienen noch mear Wommelsers mei oan dizze moaie hurddraverij, die't ek bêst presteard hawwe. Harren útslaggen stean by >>>Meer.

  >>> Meer
 10. Alien Okkema haalt certificaat bedrijfsleider zwembad

  Zaterdag 13 December 2014

  alien

  Alien Okkema, zwemonderwijzeres in zwembad De Klomp en wonend aan de Hofkamp, heeft onlangs het certificaat Leidinggevende in het Zwembad gehaald bij de NPZ|NRZ. Geslaagd met glanzende cijfers kan ze nu het bedrijfsleiderschap in het zwembad geheel op zich nemen. In feite deed ze dit afgelopen seizoen al samen met haar collega John Lange. Komend seizoen zal dit ook zo zijn. Het certificaat is het vierde dat Alien reeds gehaald heeft.

  >>> Meer