Wommels.nl

 1. In stand houden museum It Tsiispakhûs

  Zaterdag 18 Februari 2017

  141 4162

  Op de Meet & Greet van Doarpsbelang deed voorzitter Harry van Putten een oproep tot hulp om zuivelmuseum It Tsiispakhûs in stand te houden. Bij >>>Meer verschillende methoden om hier aan bij te dragen. Komend seizoen gaat het museum wat minder vaak open, elke week van donderdag tot en met zondag. Niet meer op dinsdag en woensdag.

  >>> Meer
 2. Skiednis fan Wommels

  Vrijdag 17 Februari 2017

  hetgrootepleinwommels

  Op de facebookside Wommels troch de tiid fannewike in berjocht fan âld Wommelser Jelle Miedema oer in ferhaal op de webside fan in sekere Derk Jordaan mei in stik skiednis fan Wommels, fral noch út de tiid fan de Grietmannen en oer de famylje Tiemersma.

 3. Liesette Frysk Paralympysk Sportfrou fan it jier

  Woensdag 15 Februari 2017

  liesette

  Liesette Bruinsma is jûn op it Sportgala Fryslân yn Hearrenfean útroppen ta Frysk Paralympysk sportfrou fan it jier.

 4. Taallunch op 1 maart

  Woensdag 15 Februari 2017

  headerwommelstaallunch

  Op woensdag 1 maart wordt het Digi-Taalhuis in Bibliotheek Wommels geopend. Tijdens de lunch, van 12.00 tot 13.00 uur, meer informatie over laaggeletterdheid in het algemeen en specifiek over wat de bibliotheek doet om laaggeletterdheid in Wommels en omgeving te bestrijden en te voorkomen. Ná 1 maart kunt u elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur terecht in het Digi-Taalhuis van Wommels. Meer informatie en aanmelden voor 1 maart kan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 5. Nijs oer it gemeentehûs

  Woensdag 15 Februari 2017

  meetengreet20

  Klaas Jansma frege boargemaster Liemburg justerjûn ek noch efkes hoe't it komme soe mei it gemeentehûs. Liemburg sei dat se al aardich fier hinne wiene mei Patyna om it oanslúte te litten by Nij Stapert. It sil fermoedlik net in leech plak wurde yn it doarp. Hinne Bokma har der hjoed noch wat mear oer fernommen, dat stiet yn in berjocht op de webside fan de Op 'e Skille.

 6. Knap slagge Meet & Greet Doarpsbelang

  Woensdag 15 Februari 2017

  meetengreet22

  Justerjûn wie de Meet & Greet fan Doarpsbelang Wommels. Goed wat ferienings yn Wommels hiene in standsje ynrjochte om harren te presintearjen, Klaas Jansma gong mei alderaardichste foardrachten yn op de takomst fan Wommels, Doarpsbelang sels lei de neidruk op ferbining en in pear sprekkers op de jirpelkist slúten hjir by oan, fertelden wat oer de organisaasje wêr't se fan wienen en hoe't dat goed wie foar in bloeiend Wommels. Der wiene ek iepen repetysjes fan Euphonia en Sjong.

  >>> Meer
 7. Hegere jildprizen foar winners Rely Jorritsma

  Dinsdag 14 Februari 2017

  Littenseradiel1

  Winners fan de Rely Jorritsma Priis wurde dit jier honorearre mei in jildbedrach fan 1.000,-- euro. Dat is gâns mear as de ôfrûne jierren it gefal west hat. Foaral foar skriuwers fan winnende gedichten is de ferheging in stik bûter yn de brij. In winnend fers wie oant no ta goed foar in jildpriis fan 200 euro. Ek de ynstjoerders fan bekroande ferhalen gean der op foarút; de lêste jierren waarden hja beleane mei 800 euro.

  >>> Meer
 8. Moarntejûn Meet & Greet yn Bogerman

  Maandag 13 Februari 2017

  thumb meet-and-greet

  Stie it al yn jim aginda? Moarntejûn Meet & Greet fan Doarpsbelang. Mei presintaasjes fan in protte ferienings, in iepen repetysje fan Euphonia, in demonstraasje fan de Colorguards, in optreden fan Sjong, Klaas Jansma en ferskate sprekkers op de jirpelkist. Fanôf 19.30 oere, 19.15 oere ynrin mei kofje en tee.

 9. Fannemiddei Muziekbeestje yn de Bieb

  Maandag 13 Februari 2017

  thumb kleinewalvis

  Fannemiddei om 14.30 oere Muziekbeestje mei De Kleine Walvis yn de Bibleteek.

 10. Beginnerscursus EHBO

  Donderdag 9 Februari 2017

  ehbo

  Een ongeluk is zo gebeurd... Durf jij dan te helpen?

  Een EHBO'er weet precies wat hij/zij moet doen. Hij zorgt ervoor dat het slachtoffer gerustgesteld wordt, het letsel niet erger wordt en dat er indien nodig snel professionele hulp wordt ingeroepen. Als je er zeker van wilt zijn dat er altijd een EHBO'er in de buurt is, dan heb je nu de gelegenheid om zelf een EHBO'er te worden.

  >>> Meer