Wommels.nl

 1. Burendag 2015

  Dinsdag 28 Juli 2015
  burendag

  Burendag is een jaarlijks feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september, de 26e. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Het is mogelijk als buurt een aanvraag tot € 450.- in te dienen bij het Oranje Fonds (vóór 1 september en op=op) om zo jullie Burendagplannen te kunnen uitvoeren. Meer informatie is te vinden op www.burendag.nl

 2. Lotting PC 2015

  Maandag 27 Juli 2015

  PC2015

  Dit binne de moaiste wiken foar keatsleafhawwers. Woansdei is de PC en hjir steane 2 keatsers út Wommels op de list: Erik en Jacob Klaas Haitsma. Jacob Klaas keatst mei Pieter van Althuis en Steven de Bruin en sy kinne as partoer 3 om healwei tsienen fuort los. Erik sit yn partoer 14, mei Willem Diertens en Willem Heeringa en moat efkes langer wachtsje. Sy litte harren, lykas oare jierren, oanmoedigje troch in soad doarpsgenoaten. Mochten se der sa lang oanbliuwe dan treffe se inoar net earder as yn de finale. De folsleine list is hjir te finen. 3. Piet de Jong yn PC Kafee

  Maandag 27 Juli 2015

  pietdejong2

  Sneintemoarn wie Piet de Jong tegearre mei in pear oare âldkeatsers yn PC Kafee op Omrop Fryslân radio. Under lieding fan Geert van Tuinen hiene de mannen it oer de PC's fan 1965 en 1975. Yn 1975 wûn Piet de twadde priis op de PC. Yn 1972 hie hy de earste priis. De útstjoering is hjir werom te harkjen. Henk Bootsma hat wat foto's makke, die stean op syn webside.

  >>> Meer
 4. 80 jaar oude kastanjeboom omgewaaid

  Zondag 26 Juli 2015

  kastanje

  De 80 jaar oude kastanjeboom aan het Trekpad heeft de storm van gisteren niet overleefd. Een harde rukwind heeft zijn stam gekraakt en hem op het fietspad en in de sloot doen belanden. Foto J. Terptstra.

 5. Speelrups voor De Klomp van Dorpsbelang

  Zondag 26 Juli 2015

  speelrups01

  Vorig jaar bestond De Klomp 40 jaar. Van Dorpsbelang Wommels heeeft het zwembad daarvoor een cadeaubon gekregen. Alien heeft daarvan een leuk speeltoestel gekocht voor de kleintjes om op te klimmen en doorheen te kruipen: een Speelrups.

  >>> Meer
 6. Kaatsliefhebbers in de prijzen

  Donderdag 23 Juli 2015
  freuledeal

  Gisteren de Jong-Feinte Partij, volgende week de PC en de week daarop de Freule... Vandaag vielen bij de Jumbo enkele 'kaatsliefhebbers' in de prijzen. Hiltsje Leyenaar won de kaatsbal, P. Tijmersma de kaarten voor de Freule en Anne-Jan Hallema de op de hand gemaakte kaatswant. Op de foto Jort Strikwerda, penningmeester van de KF Wommels, die, onder toeziend oog van filiaalmanager Bertus Procee, de prijswinnaars trekt.

 7. Feiko Timersma yn it âlde hânwurk

  Donderdag 23 Juli 2015

  alles 006_Large

  Yn it hûs fan Erika Okkema en har freon oan de Terp siet eartiids in Koperslager. Dat stie ek op de gevel, mar wie net mear te lêzen. Feiko Timersma is yn it âlde hânwurk dûkt (it wurd net folle mear dien) en hat mei in pinsiel de letters yn eare hersteld. Hessel Hofstra seach him dwaande en sjitte in pear plaatsjes.

  >>> Meer
 8. 11e Jong-Feinte partij

  Dinsdag 21 Juli 2015

  jongfeinte2015

  Moarn is yn Easterein de 11e Jong-Feinte partij, dé ôfdielingspartij foar jongens en junioaren. Wommels stiet hjir (fansels) ek op de list. It partoer betiet út Habtamu de Hoop, Jan en Pieter Sijtsma. Yn totaal dogge der 28 partoeren mei, wêrunder 10 keatsers dy't al wis binne fan PC-dielname. Boppedat kinne nochris 4 keatsers harren hjirfoar noch pleatse. Oan it nivo sil it dus net lizze. It begjint om 10:00 oere, keatsleafhawwers witte wêr't se moarn wêze moatte!

 9. 4e priis foar freulepartoer Wommels yn Makkum

  Maandag 20 Juli 2015

  freulepartoer15

  Oer in dikke twa wike is it al wer Freuledei. Foar Wommels sille dan Arnout Meijer, Jan Sijtsma en Habtamu Emke de Hoop de eare ferdigenje. Sy wurde net fuort as favoryt neamt, mar dat se wol wat berikke kinne ha se snein op de ôfdielingspartij yn Makkum sjen litten. Se ha in fjirde priis helle mei sterk spul. Lokwinske hjirmei! 10. Start foarferkeap Freulekaarten

  Maandag 20 Juli 2015
  freule wommels

  Fannemoarn start de foarferkeap fan Freulekaarten by Warenhuis Van der Velde. De doarren iepenje om 09.00 oere en de foarferkeap rint troch oant tiisdei 4 augustus. Der binne genoch moaie plakjes beskikber op tribune as banken, mar wachtsje net te lang.