Wommels.nl

 1. Sinteklaas is op de Terp oankaam

  Zaterdag 22 November 2014

  yntochtsint201408

  Fannemiddei is Sinteklaas yn Wommels op de Terp oankaam. Hjir net mei de helikopter, want Oma Vliegpiet wie it paad bjuster. Se kamen by Gaastra yn't lân te lâne. Theun hat de Sint en syn Pieten kreas op'e Terp ôfsetten mei in âld trekker. Boargemaster Liemburg jitte Sinteklaas wolkom, Doete Stenekes praatte de boel oan mekoar en sette de ferskes yn. Hendrik Jellema hat der in tal foto's fan makke, die stean by meer.

  >>> Meer
 2. Moai tonielspul fan Jan Arendz en Marijke Geertsma yn It Dielshûs

  Zaterdag 22 November 2014

  IMGP7075

  Tongersdeitejûn spilen Jan Arendz en Marijke Geerstma harren stik It Jubileum yn It Dielshûs. Mei tige knap toanielspul boeiden de spilers it oanwêzige públyk yn hege mate. Der wie sa no en dan ek om te laitsjen. Der binne hjir in tal foto's fan te sjen.

  (Foto Henk Bootsma)

   

 3. Henk Bootsma wint fotowedstriid Bolletongersdei

  Zaterdag 22 November 2014

  bnhenkbootsma

  Henk Bootsma, de man mei syn kamera die't yn Wommels en omkriten faaks by evenementen te finen is en dan moaie plaatjes sjit sadat eltsnenien efkes sjen kin hoe't it wie as noch efkes neigenietsje, hat yn Boalsert de fotowedstriid wûn mei by Bolletongersdei. Felisiteard Henk. By Meer de winnende foto.

  >>> Meer
 4. Hjoed spektakulêre yntocht Sinteklaas

  Zaterdag 22 November 2014

  sintheli

  Fannemiddei 14.30 oere is op'e Terp de yntocht fan Sinteklaas yn Wommels. It wurd spektakulêr, want om't Amerigo wat siik is komt de âld baas mei in helikopter. It wurd op'e Terp sa drok ferwachte dat der ferkearsregelaars by wêze sille. Nei de landing feest yn It Trochpaad foar bern oant en mei groep 4. Hjoed ek de Slachterin mei start op de Freuleleane en finish by de brânwachtkazerne en It Dielshûs. Dit begjint om 11.00 oere.

 5. Woord van dank Fam. Bakker-Sjoukema

  Zaterdag 22 November 2014

  bakkersjoukema3

  Peter Bakker en Anna Sjoukema hebben onlangs een bijzonder huwelijk gesloten. Ze hebben het met hun buurtgenoten gevierd. Ze willen langs deze weg graag een woord van dank uitspreken: "Wij willen de buurtbewoners aan de Freuleleane heel hartelijk dank zeggen voor alles wat ze voor ons hebben betekend tijdens ons huwelijksfeest en alle hulp die ze daarbij hebben geboden, het was grote klasse. 

  >>> Meer
 6. Kerstconcert Harmonieorkest Euphonia

  Woensdag 19 November 2014

  Euphonia

  Op zaterdagavond 13 december geeft het Harmonieorkest van Euphonia haar jaarlijkse kerstconcert in de Martinikerk in Bolsward.Tijdens deze avond zal er een gastoptreden worden verzorgd door de violiste Merel Junge, en in het voorprogramma zal het jeugdorkest optreden. Meer over het kerstconcert op de website van Euphonia. Kaarten voor dit concert, à 10 euro, zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij bakkerij Posthuma in Wommels.

 7. Foardrachtskriich

  Woensdag 19 November 2014

  De Tonielkommisje Littenseradiel organisearet takom freed,  21 novimber, wer in foardrachtskriich foar de skoalbern út Littenseradiel. Foar It Fûnemint doche Martsen Tacoma en Marianne Dijkstra mei foar groep 5/6 en Reinou Tacoma en Agnes Dijkstra foar groep 7/8. De Opslach wurdt fertsjintwurdiche troch Marije Bijlsma en Jalko Tanja (groep 5/6) en Berber Tanja en Jente Mare Zonneberg foar groep 7/8. De jûn begjint om 20.00 oere en wurdt hâlden yn it doarpssintrum "De Jister" yn Easterlittens. Alfêst in hiele protte sukses tawinske!

 8. Om nooit te vergeten – een gedachtenismoment

  Dinsdag 18 November 2014

  rouwbord6

  Elk mens laat een spoor na in onze levensverhalen. Soms is het goed om de gedachtenis in een moment en met een gebaar te markeren. Daarom is iedereen die zijn of haar dierbaren wil gedenken op zaterdag 22 november welkom in de Jacobikerk om daar een of meerdere lichtjes aan te steken voor overleden dierbaren. De kerk zal voor deze gelegenheid geopend zijn van 16.00 tot 17.30 uur. U bent van harte uitgenodigd, ongeacht of u wel of niet lid bent van onze gemeente. Want gedenken doen we allemaal.

 9. Feestavond KF Wommels

  Maandag 17 November 2014

  FeestavondKFW

  Vrijdagavond is er voor alle vrijwilligers van de kaatsvereniging een feestavond. Zij kunnen dan genieten van vers gemaakte hapjes en lekkere drankjes. Vanaf 20:00 uur is de prijsuitreiking van de jeugdcompetities en de huldigingen van de Pelote dames, Meisjes Ald Meijers Partij en klassementwinnaars. Het is in de kantine op het kaatsveld en begint om 19:30 uur.

 10. Sturen op Verenigen

  Zondag 16 November 2014

  thumb verenigen

  Op de ledengearkomst fan SDS ferliene wike wie in nijsgjirrig filmke te sjen oer hoe't it der yn in feriening mei leden en frijwilligers op ta gean kin en soe moatte. It is miskien foar ferieningen yn Wommels ek interessant om dit filmke ris te besjen.