Wommels.nl

 1. Bobjûn Greidhoek' Festival 2015

  Zaterdag 23 Mei 2015

  bobjun1

  Op in smûke Bobjûn wiene juster yn it Appelhof oan de Van Sminialeane de freonen, stipers en frijwilligers fan it Greidhoek' Festival by elkoar om de te kommende edyzje yn te lûdzjen. In bandsje spile live musyk en Bob-Ate en Bob-Willem joegen in parsekonferinsje wêrop sy it programma fan 12 septimber oankondigden. Der sille wer in soad nijsgjirrige en ferrassende dingen te sjen en te hearen wêze. It wurdt de fiifde edyzje fan dit festival. Tema fan dit jier is dan ek "Bob Lust Rum".

  >>> Meer
 2. Wommels(ers) op de Bûnsparty

  Zaterdag 23 Mei 2015

  KNKBlogo

  Kommende moandei binne de Nederlânske kampioenskippen keatsen foar Senioren yn Frjentsjer. Yn de folksmuûle hjit dat de Bûnspartij. Fansels docht Wommels ek wer mei en Erik Haitsma, Jacob-Klaas Haitsma en Redmar Strikwerda moatte it yn de earste omloop opnimme tsjin Hank-Dussen, in keatsklup yn Brabân.Opmerklik is al lang net mear dat de haadstêd fan Nederlân (Amsterdam) ek meidocht. Wol opmerklik is it dat yn dat partoer twa âld Wommelser sitte, te witten Herman Vijlbrief en Kees Adema.Amsterdam moat it gelyk opnimme tsjin ien fan de favoriten Bitgum.

 3. Sneon 30 maaie SDS-jûn mei feiling!

  Vrijdag 22 Mei 2015

  SDSkeunstgersaksje

  Op sneon 30 maaie sil der op sportpark de Skoalleseize yn Easterein yn de SDS-kantine in grutte SDS-jûn organiseare wurde. Op dizze jûn is de grutte ferlotting fan de SDS-keunstgerslotterij, spilet der in bandsje mei SDS’ers en is der in barbecue. As klap op de fjoerpylk is der in grutte SDS-feiling.

  >>> Meer
 4. Jaarmarkt

  Woensdag 20 Mei 2015

  komneiwommles

  Zondag 7 juni is de jaarmarkt 'Kom nei Wommels'. De editie van dit jaar, voor het eerst op zondag, is uitgebreid met onder meer een wandeltocht. Op de hoogte blijven van de ontwikkingen, de route van de wandeltocht en het programma van deze dag kan via onder meer de facebookpagina Kom nei Wommels.

 5. Opening peuterbad Zwembad de Klomp

  Woensdag 20 Mei 2015

  peuterbad

  Op zaterdag 30 mei kan er voor het eerst gebruik gemaakt worden van het nieuwe peuterbad bij zwembad de Klomp. Deze ochtend is om 10:30 uur de officiële opening van het nieuwe peuterbad. Foto's van de bouw van het peuterbad o.a. op de facebookpagina van Fotofred. De toegang tot het zwembad is deze ochtend gratis.

 6. Doarpsfeesten 2015 oer in moanne

  Maandag 18 Mei 2015

  feestgids2015

  Hjoed oer in moanne begjinne de Wommelser feesten. We ha in prachtige Feestgids op de matte besoarge krigen mei dêryn en op it each hiel moai programma. It tema is "Winter" en dat is op it stuit goed yn te kommen. Hooplik is it waar oer in moanne better. Yn de gids stiet ek dat we de minsken mei de yntekenlist tusken 22 maaie en 6 juny ferwachtsje kinne. Om it feest mooglik te meitsjen is jo stipe nedich. Yntekenje dus.

 7. Kick jongenscoaching van Jan Stenekes

  Zondag 17 Mei 2015

  kick

  In januari is Jan Stenekes uit Wommels begonnen met een unieke coachingpraktijk: Kick jongenscoaching. Kick jongenscoaching is coaching van jongens waar het ergens (thuis, op school, etc.) in hun jonge leven niet lekker mee loopt. Het is alleen voor jongens en dat maakt het zo uniek. Omdat er in het onderwijs, op de kinderdagverblijven en in de hulpverlening voornamelijk vrouwen werken krijgen jongens vooral deze als rolmodel. Als ze hierdoor vastlopen zijn ze volgens Jan Stenekes bij Kick jongenscoaching op de goede plek. Jan vertelt meer over de jongenscoaching (en zichzelf) op de website en de facebookpagina van Kick jongenscoaching.

 8. Volgende week zwem4daagse in zwembad De Klomp

  Zaterdag 16 Mei 2015

  zwemvierdaagse01

  Volgende week is in zwembad De Klomp de Nationale Zwem4daagse. Het begint op maandagavond en het is de bedoeling dat er elke avond 500 m gezwommen wordt (10 jaar en jonger 250 m). De AC van De Klomp houdt er leuke activiteiten bij en het personeel geeft workshops van het doelgroepzwemmen voor de jeugd en van een noviteit in De Klomp: Water Bootcamp. Opgeven voor de Zwem4daagse kan t/m maandag in de kiosk van het zwembad of middels de zwemapp van De Klomp.

 9. Anske Stapersma legt voorzitterschap KF Wommels neer

  Zaterdag 16 Mei 2015

  anske

  Om, volgens het bestuur van de Keatsferiening Wommels, hem moverende redenen heeft voorzitter Anske Stapersma met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter van de kaatsvereniging neergelegd. De ledenvergadering van 12 mei, die voor een groot deel over de afsplitsing van de Freulepartij in een aparte stichting zou gaan, is om deze reden niet doorgegaan. De genoemde afsplitsing is een heet hangijzer in de kaatsvereniging.

 10. Ekstra foarstelling Feteranen

  Zaterdag 16 Mei 2015

  feteranen

  Foar wa't it mist hat as it graach nochris in kear sjen wol: der komt in ekstra foarstelling fan De Feteranen yn It Dielshûs. Dizze ekstra foarstelling is op snein 20 maart 2016 om 15.00 oere.