Wommels.nl

 1. Inge Sandstra nimt ôfskie bestjoer Tsiispakhûs

  Vrijdag 5 Februari 2016

  inge

  Inge Sandstra hat ôfskie nommen as bestjoerslid fan It Tsiispakhûs. Sy wie bestjoerslid frijwilligerskontakten en planningen. Inge bliuwt noch wol aktyf yn de edukatyve kommisje fan it museum.

 2. Hjoed Warmetruiendag

  Vrijdag 5 Februari 2016

  warmetruiendag

  It is hjoed lanlik Warmetruiendag. De gemeente Littenseradiel is enerzjybewust en docht hjir oan mei. Troch de ferwaarming yn it gemeentehûs in graad leger te setten, wurdt al gau sa’n 6% enerzjy besparre. Hieltyd mear Nederlanners dogge mei oan dizze nasjonale dei fan enerzjy besparjen. Sy sette de termostaat massaal op syn minst ien graad leger. De trui stiet symboal foar wat men sels dwaan kinne om de útstjit fan broeikasgassen te ferminderjen.

  >>> Meer
 3. brêge ôfslúten

  Woensdag 3 Februari 2016

  gemeente

  De beweechbere brêge yn Wommels is tusken 16 febrewaris oan't 18 maart ôfslúten foar alle boaten fanwege wurksemheden. It autoferkear kin wol gewoan gebrûk meitsje fan de brêge.

 4. Rûntepetear over opvang vluchtelingen

  Dinsdag 2 Februari 2016

   

  runtepetear2016-02-01 07

  Maandagavond was er in het gemeentehuis een rûntepetear over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Door het recente nieuws over de aanvraag van het COA om het leegstaande Resi-gebouw als noodopvang in te richten was er een grote publieke belangstelling. Maar liefst negen mensen maakten gebruik van de gelegenheid om in te spreken. De belangrijkste vragen (komt er daadwerkelijk een noodopvang en zo ja, hoeveel en wat voor mensen komen er dan en voor hoe lang?) konden deze avond nog niet beantwoord worden. Op maandag 15 februari is er een raadsvergadering waarin er meer duidelijkheidheid zal komen.

  >>> Meer
 5. Faam

  Dinsdag 2 Februari 2016
  Blomfish

  Yn Jorwert binne sûnt begjin jannewaris sa'n 25 jongerein út Littenseradiel, werûnder 4 út Wommels, dwaande mei de tariedings foar in Jongerein Iepenloft Spul. It stik hjit "Faam", de basis is it boek "Queen Bees and WannaBes" en giet oer froulju dy't de "baas" wêze wolle en froulju dy't yn harren sosjale groep hegerop wolle. De rollen wurde mei elkoar ferdield, de sênes en it dekôr wurde ek mei elkoar betocht. Karen van Vliet, Sanne Ligthart, Berber Tanja en Wietske Bootsma hoopje jimme yn maaie (de premjêre is de 12e) te sjen yn Jorwert.

 6. Kommisje ûndersyket takomst fan De Freule

  Zondag 31 Januari 2016

  freule

  It bestjoer fan de Keatsferiening Wommels hat de 'Kommisje de takomst fan de Freule' ynsteld en dizze de opdracht jûn te ûndersykjen hoe't it it bêste mei de Freulepartij fierder kin. Kommisjeleden binne Arend de Schiffart, Hessel Hofstra, Liesbeth van den Ende, Pier Zijlstra en Sake Saakstra. De lêste is de foarsitter fan de kommisje. It is de bedoeling dat de kommisje yn 4 moanne de opdracht, sjoch >>>Meer, útwurke hat en mei in goed advys komt.

  >>> Meer
 7. Bericht van Doarpsbelang Wommels

  Zaterdag 30 Januari 2016

  thumb logodorpsbelang

  Gelijktijdig met de berichtgeving in de pers werden werden wij als Doarpsbelang Wommels door de gemeente geïnformeerd over een concreet verzoek om het pand op de IIsbaan 10 (bekend als Resi) als noodopvang voor asielzoekers te gebruiken. Hoewel er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, merken wij dat er spanningsvelden ontstaan. Wij zijn ons bewust van de op onderdelen uiteenlopende belangen van betrokken partijen. Onze rol is, als gesprekspartner van de gemeente Littenseradiel, het belang van de inwoners van Wommels te behartigen. 

  Wij vragen de gemeente de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen. Dit betekent vooral luisteren, inspraakmogelijkheden bieden, informeren en beslist niet overhaast tot besluitvorming over te gaan.

  >>> Meer
 8. De Geast fan Spultsjelittens

  Donderdag 28 Januari 2016
  BIS 2016

  Dat is de titel fan it 26e Berne Iepenloft Spul fan Easterwierrum. Kommende sneon is de 'kick-off', âlders fan én bern dy't meidoche heare dan wat harren de kommende moannen te wachtsjen stiet. Minke Hoekstra, Ilse Minke de Boer, Meike Wiersma, Puck Schildkamp en Ilse Vellinga binne de Wommelser froulju dy't moandei it ferlossende mailtsje krygen. Mear ynfo is te fynen op www.berneiepenloftspul.nl. Alfêst in protte sukses en wille tawinske!

 9. Prikbord berichten AZC

  Woensdag 27 Januari 2016

  wommels

  Eerder vandaag zijn er een aantal berichten geplaatst op het prikbord over de noodopvang van vluchtelingen in Wommels. We respecteren een ieder, maar wij vragen om begrip voor het correcte gebruik van het prikbord. De berichten zijn inmiddels verwijderd. Een forum, discussie en mening is niet op zijn plaats op het prikbord. De huisregels van het prikbord zijn hier te vinden. Alvast dank namens de webmasters Wommels.nl

 10. Rûntepetear 1 februari gemeenteraad

  Woensdag 27 Januari 2016

  Aankomende maandag 1 februari wordt in het rûntepetear van de gemeenteraad het onderwerp omtrent de noodopvang van vluchtelingen in Wommels behandeld. De recente vraag van het COA of er noodopvang beschikbaar is in Littenseradiel is één van de onderwerpen op de agenda deze avond. Er is nog geen besluit genomen! De omwonenden van het voormalig Resi-pand en dorpsbelang Wommels zijn gisteren op de hoogte gesteld. Tijdens het rûntepetear kan ingesproken worden over dit onderwerp. Insprekers kunnen zich melden bij de griffier, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , Uiteraard op de website van de gemeente meer over de noodopvang vluchtingen. De raadstukken kunt u hier lezen. De avond start om 19.30 uur.