Wommels.nl

 1. Famkes Wommels winne yn St. Anna

  Zondag 27 Juli 2014

  2014freulejk1

  De famkes fan KFWommels hawwe hjoed de ôfdielingswedstriid yn St. Annaparochie wûn. Se wiene Peins mei 5-2 en 6-2 de baas, proficiat froulju. De Jumbo hat in moai reklamedoek meitsje litten foar de oansteande Freulepartij en dat op harren reklamekarre setten. De karre stiet by Theun Gaastra yn it lân oan de provinsjale dyk.

 2. Ale S. van Zandbergen lêst foar de Freule

  Donderdag 24 Juli 2014

  Op tiisdei 5 augustus, de jûns foar de Freule, komt yn de Wommelser passantehaven foar de tsiende kear in ferteller foar it buordsje.  Diskear sil Ale S. van Zandbergen it publyk fermeitsje.  De slachterssoan út Easterlittens, dy’t yn Ljouwert wennet en yn Snits syn wurk hat as learaar wiskunde oan de skoallemienskip Magister Alvinus, hat mei ‘Littenser merke’ in baas fan in boek skreaun dat dit jier mei leafst twa literêre prizen bekroand is, de Rink van der Veldepriis en de D.A. Tammingapriis.  Hy hat dêrút in pear bysûndere fragminten te pas makke foar de Freulelêzing.

  >>> Meer
 3. Twa Wommelser partoeren op 10e Jongfeintepartij

  Maandag 21 Juli 2014

  MWSnap274

  Woansdei 23 july wurdt yn Easterein de 10e edysje fan de Jongfeintepartij keatst. Oan dizze partij sille 2 partoeren út Wommels meidwaan. Wietse Fopma, Broer Jacob Greidanus en Tjeerd de Vries foarmje in partoer en it oare partoer bestiet út  Pieter Sijtsma, Klaas Bouke Faber en Jelle de Vries. It is wis dat (mar) ien partoer de twadde omloop helje sil, want se moatte fuort tsjin inoar. De folsleine list stiet hjir. It begjint woansdei om 11:00 oere en foar mar € 3,00 kinne je der de hiele dei by wêze.

 4. Meneer de uil

  Donderdag 17 Juli 2014

  Uil

  Meneer de uil maakt dankbaar gebruik van de rust in en om het schoolplein. Een uil, met 4 jongen heeft zijn plek gevonden in de bomen bij de parkeerplaats bij 't Trochpaad. De jonge uilen piepen en roepen om eten. De oudere uil , die alles in de gaten houdt, vliegt af en aan met muizen. Een pracht gezicht zo dit stukje natuur. (De foto is gemaakt door Fred Cartens).

 5. Cold Water Challenge

  Maandag 14 Juli 2014

  ColdWC

  Na planking, burning, neknominaties en milking is er sinds vorige maand een nieuwe hype in hypeland, namelijk: de cold water challenge. Bij deze trend is het de bedoeling dat iemand van een brug of oever in het koude water springt. Wie niet durft, moet een donatie aan een goed doel doen. Wie het wel aan durft, mag drie vrienden nomineren die de uitdaging ook aan moeten gaan. De Melody & Percussionband van Euphonia is door het “North Frisian Percussion Corps” uit Dokkum uitgedaagd om mee te doen aan deze Challence. Dit filmpje is het resultaat.

 6. Zwemmen, fietsen en hardlopen op 6 september

  Vrijdag 11 Juli 2014

  wisselzone-150x150

  Al 140 deelnemers hebben zich ingeschreven voor de 2e editie van de Wommelser triathlon. Met name bij de jeugd is nog ruim plek. Stichting Wommels neemt de kosten voor de inschrijving van de jeugd voor haar rekening. Deelname voor de jeugd is hiermee gratis. Alles over de aanloop naar de triathlon, voor het lezen van leuke trainingsverslagen en aanmelden voor de triathlon kun je terecht op de website van zwembad 'de klomp'

 7. Holle Bolle Tsjing

  Woensdag 9 Juli 2014

  spulwike 2014

  Holle Bolle Tsjing! De eerste zomervakantieweek is het Spulwike voor de kinderen van de gemeente Littenseradiel. Thema van dit jaar is 'Bisteboel'. De kinderen van 'Bistum' zijn vandaag in Wommels. Vanochtend was er vertier op en rondom het kaatsveld. Vanmiddag gaan de kinderen met z'n allen naar zwembad de Klomp. 

 8. Stremming Van Sminialeane

  Dinsdag 8 Juli 2014

  Littenseradiel1

  Troch útfiering fan werstraatwurksumheden is de Van Sminialeane stremd foar alle ferkear op tongersdei 10 july 2014 fan 7.00 oant 17.00 oere. De omlieding (fia Swingoerd) sil mei buorden oanjûn wurde . Foar mear ynformaasje kinne der kontakt opnommen wurde mei de gemeente, ôfdieling Behear, fia tillefoannûmer (0515) 334444.

 9. Terpzoolopgraving voormalige terp Stapert

  Maandag 7 Juli 2014

  Vanaf 4 augustus tot en met 29 augustus a.s. zal in Wommels, op de locatie van de voormalige terp Stapert, een opgraving worden uitgevoerd door archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen. De locatie is het weiland tegenover de woonwijk Súdhoeke, vlakbij het transformatorstation. Het betreft de opgraving van een zogenaamde terpzool. Dit houdt in dat de terp, de locatie van de te onderzoeken bewoning, reeds is weg gegraven.
  >>> Meer

 10. Buurtsportwerk gemeente Littenseradiel

  Maandag 7 Juli 2014

  buurtsportwerk

  Op 1 mei 2014 is Lammert Harkema aan de slag gegaan als de nieuwe buurtsportcoach van de gemeente Littenseradiel. De inzet van de buurtsportcoach draagt eraan bij dat het lokale sport- en beweegaanbod beter aansluit op de vraag én dat er meer lokaal maatwerk en samenwerking komt.  Hiervoor werkt Lammert samen met onder andere sportcentrum Veronique Akkermans en zwembad De Klomp. Samen vormen zij de werkgroep Buurtsportwerk Littenseradiel.

  >>> Meer